9 Stemmingen moties Onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken,

te weten:

 • -de motie-Rudmer Heerema over het openstellen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor de slachtoffers van misbruik in de turnsport (35570-XVI, nr. 43);

 • -de motie-Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's (35570-XVI, nr. 44);

 • -de motie-Westerveld c.s. over een schadefonds voor turnsters met klachten ten gevolge van psychische en fysieke mishandeling (35570-XVI, nr. 45);

 • -de motie-Westerveld c.s. over hulp aan sporters die te maken hebben gehad met psychische en fysieke mishandeling (35570-XVI, nr. 46);

 • -de motie-Von Martels/Kuik over spoedig starten met een leefstijlcampagne (35570-XVI, nr. 47);

 • -de motie-Van Nispen over voldoende financiële middelen voor de sportsector gedurende de coronacrisis (35570-XVI, nr. 49);

 • -de motie-Van Nispen/Diertens over één landelijk loket voor informatie over de vergoeding van sporthulpmiddelen (35570-XVI, nr. 50);

 • -de motie-Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen (35570-XVI, nr. 52);

 • -de motie-Diertens c.s. over een plan voor professionalisering van de sportsector (35570-XVI, nr. 53);

 • -de motie-Diertens c.s. over ondersteuning bij het organiseren van grote sportevenementen op een zo veilig mogelijke manier (35570-XVI, nr. 54);

 • -de motie-Kerstens over aandacht voor de verschillen tussen inkomensgroepen inzake sport en bewegen (35570-XVI, nr. 55);

 • -de motie-Kerstens over meer maatwerk voor de sportsector bij coronamaatregelen (35570-XVI, nr. 56).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 november 2020.)

De voorzitter:

De motie-Rudmer Heerema (35570-XVI, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van corona sportbonden geconfronteerd worden met een terugloop van sponsorgelden, evenementen met bijbehorende inkomsten geen doorgang kunnen vinden en de afdracht van verenigingen onder druk staat omdat competities al een tijd stilliggen;

constaterende dat daarmee de eigen bijdrage van sportbonden aan de topsport- en talentprogramma's in het geding komt;

overwegende dat niet alleen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio, maar ook in de aanloop naar Beijing 2022 en Parijs 2024 het van het grootste belang is de continuïteit in de programma's van onze topsporters te waarborgen;

verzoekt de regering te bekijken hoe een eenmalige tegemoetkoming aan sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's de financiële druk als gevolg van corona op deze programma's kan verlichten;

verzoekt de regering daarvoor in 2021 5 miljoen euro incidenteel beschikbaar te stellen vanuit het beleidsartikel 1 Volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 167, was nr. 44 (35570-XVI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema (35570-XVI, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rudmer Heerema (35570-XVI, nr. 167, was nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35570-XVI, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35570-XVI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels/Kuik (35570-XVI, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (35570-XVI, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Diertens (35570-XVI, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diertens c.s. (35570-XVI, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diertens c.s. (35570-XVI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diertens c.s. (35570-XVI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-XVI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-XVI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven