62 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van 50PLUS bij de stemmingen op 1 december jongstleden over de motie-Becker (35570-VI, nr. 31) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 25295-562; 34775-XIII-109; 32813-366; 25295-602; 32813-519; 31293-530; 35242-10; 25295-589; 34346-3; 34298-9.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31293, nr. 564), met als eerste spreker de heer Van Meenen namens D66;

  • -het VAO Arbeidsmarkt, met als eerste spreker de heer Kuzu namens DENK;

  • -het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products B.V. (29447, nr. 60), met als eerste spreker mevrouw Van den Berg namens het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag een verzoek doen namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, namelijk om een afsluitend debat te houden in één termijn met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de artikel 100-brief inzake de inzet in de strijd tegen ISIS, naar aanleiding van het AO op 17 december. Het verzoek is om dat nog te houden voor het kerstreces.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Ploumen. Daar zullen we in de planning rekening mee houden. Mevrouw Ploumen, praat u ook namens mevrouw Dijkstra? Ik zag ook de heer Van Meenen staan.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Namens de heer Van Meenen en mevrouw Dijkstra, die het in alles met mij eens zijn op deze middag.

De voorzitter:

Nee, het gaat om het volgende verzoek! Nee? Oké. Nee, daar kunt u niet … Het maakt niet uit. Mevrouw Bergkamp vervangt mevrouw Dijkstra.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Vorige week had mijn collega mevrouw Pia Dijkstra een mondelinge vraag aan de minister van Justitie en Veiligheid over het blokkeren van een voor ons capabele jurist als kandidaat-lid voor de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Namens haar doe ik het verzoek om op korte termijn een debat te houden met de minister van Justitie en Veiligheid over dit blokkeren en vooral over het weigeren om daar iets over te zeggen. We willen dit graag op korte termijn, omdat de benoemingen per 1 december ingingen. We willen graag met de minister van gedachten wisselen om te voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet. Ik weet dat er schriftelijke vragen zijn gesteld door de collega's. Het liefst zouden wij het volgende week willen en anders de eerste week na het reces.

De voorzitter:

Oké. Ik wilde net vragen: wat is "op korte termijn"? Ik heb de heer Van der Lee, mevrouw Tellegen, mevrouw Kuik en de heer Kerstens. De heer Van der Lee, GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook wij vonden het een heel rare figuur, dus we zijn het van harte eens met het verzoek om het nog even aan de agenda voor volgende week toe te voegen.

De voorzitter:

Volgende week kan het echt niet.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Jawel, voorzitter, er is heel veel plaats volgende week.

De voorzitter:

Er wordt ook voorgesteld om het de eerste week na het reces te doen. U mag dus kiezen.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

De voorkeur is volgende week, maar als het niet kan, dan daarna.

Mevrouw Bergkamp (D66):

De voorkeur is volgende week.

De voorzitter:

Oké. Mevrouw Tellegens namens de VVD.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Datzelfde geldt voor mij, maar ik vind het wel belangrijk dat de antwoorden op de schriftelijke vragen dan binnen zijn, want anders hebben we geen inhoud. Dat zou dus mijn verzoek zijn.

De voorzitter:

Mevrouw Kuik, de middelste microfoon is wel schoon. En dan de heer Kerstens.

Mevrouw Kuik (CDA):

Geen steun, voorzitter.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter, van harte steun voor het verzoek en het liefst volgende week al.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Dan heeft u gewoon een meerderheid, mevrouw Bergkamp. O, de heer Van der Staaij.

De heer Van der Staaij (SGP):

Geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, mag ik dan het verzoek doen om in ieder geval de vragen die gesteld zijn zo snel mogelijk te beantwoorden, zodat we volgende week hopelijk het debat kunnen hebben?

De voorzitter:

Ja. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan gaan we daar in de planning rekening mee houden.

Dan ga ik naar de heer Kerstens — ik zie de heer Kerstens in plaats van de heer Gijs van Dijk — namens de PvdA.

De heer Kerstens (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft al eerder aangedrongen op een extra steunpakket voor de horeca, de evenementenbranche en de cultuur, want die worden ongenadig hard geraakt door de coronamaatregelen en het verlengen daarvan. We lezen nu in de krant dat er zo'n nieuw pakket aan komt. Daarover willen we graag snel in debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Dan ga ik naar mevrouw Van Brenk, dan de heer Van Raak, de heer Van der Lee en mevrouw Tellegen. Mevrouw Van Brenk, 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Het pakket mag niet versoberd worden, dus zo snel mogelijk een debat hierover.

De voorzitter:

Dus steun. De heer Van Raak namens de SP.

De heer Van Raak (SP):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun voor een apart debat. Wij zouden willen voorstellen om het morgen bij het coronadebat te betrekken.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Steun voor het debat, maar wel om dat samen te voegen met het debat dat we morgen hebben.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Die conclusie klopt.

De voorzitter:

Oké. Dan ga ik naar mevrouw Kuik en dan de heer Kuzu en de heer Bruins.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, betrekken bij het debat.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dit kan het snelst morgenavond behandeld worden bij het coronadebat.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, u staat er dichtbij.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Kerstens.

De heer Kerstens (PvdA):

Dat hoor ik, voorzitter. Dan zou ik wel willen verzoeken om iets meer spreektijd bij het coronadebat morgen.

De voorzitter:

Ik wist dat u dat ging vragen.

De heer Kerstens (PvdA):

Dit is een majeur onderwerp waarover we in het verleden wel afzonderlijk met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gedebatteerd. Dus als we daar de tijd voor willen nemen — dat moet, net zoals voor alle andere onderwerpen — iets meer spreektijd alstublieft.

De voorzitter:

Ik kijk even of daar iemand bezwaar tegen heeft. Niemand. Dus de spreektijden uitbreiden? Nou ja, we gaan kijken.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Westerveld namens GroenLinks voor een verzoek over het eindrapport van de commissie-De Winter. Eindelijk op de agenda, hè? Ja, precies. Mevrouw Westerveld.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ja, voorzitter. We hebben volgende week het debat over het rapport van de commissie-De Winter. Dat gaat over slachtoffers in de jeugdzorg. Ik zou heel graag een uitbreiding willen van de spreektijd met één minuut.

De voorzitter:

Dus vijf minuten, hè? Ja, dat is prima.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Mooi.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Emiel van Dijk namens de PVV. Gaat uw gang.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Voorzitter, dank u wel. De Telegraaf berichtte vandaag over ruim 1.000 illegalen die kwijt zijn geraakt, vaak veroordeelde criminele illegalen en mensen die verdacht worden van een misdrijf. Die zijn kwijtgeraakt. Aangezien de VVD nog steeds die mensen niet vast wil zetten en uit wil zetten, moeten we daar snel over gaan praten, want dit kan echt niet langer zo.

De voorzitter:

Mevrouw Kuik, CDA.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, geen steun. 21 januari hebben we een AO.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dat is snel.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voorzitter, steun. Maar ik denk ook dat het verstandiger is om dit bij het AO op 21 januari te betrekken.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek om een apart debat. Mevrouw Bergkamp. Meneer Kuzu, u bent er toch. Zeg het maar.

De heer Kuzu (DENK):

Geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, geen steun. Er is inderdaad op 21 januari een algemeen overleg.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Heb ik zo iedereen? U heeft geen meerderheid.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dan wil ik het graag op de lijst met dertigledendebatten. Ja?

De voorzitter:

Ja. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Van Meenen namens D66.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ik zou willen vragen om uitstel van de derde termijn van de Wet Zerodays Afwegingsproces. We zijn nog in afwachting van de reactie van het kabinet. Graag in de eerste week na het reces.

De voorzitter:

Heeft iemand bezwaar tegen uitstel? Nee? Oké. Want het onderwerp staat wel op de agenda, heel kort. Daar moeten we iets op verzinnen.

De heer Krol.

De heer Krol (Krol):

Mevrouw de voorzitter. Corona heeft heel veel gevolgen, ook voor de verkiezingen. Zo blijkt dat wanneer nieuwe partijen de ondersteuningsverklaringen moeten inleveren, men naar de gemeentehuizen moet. Maar gemeentehuizen laten weten dat je op dit moment afspraken moet maken om daar die handtekeningen te kunnen overleggen. Dat lijkt mij een onwenselijke situatie. Vandaar dat ik de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties graag zou willen betrekken bij het coronadebat om deze moeilijke situatie te verhelpen.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

We hebben nu bijna het halve kabinet zo, want de heer Wilders gaat terecht nog vragen om de minister van EZK. We hebben net de minister van Sociale Zaken uitgenodigd en er zijn al standaard twee ministers bij. Dus ik denk dat dit toch een beetje onhandig is.

De voorzitter:

Drie zijn er standaard bij.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja, drie zelfs. Dat klopt. Dus ik denk dat het handiger is om dit via een schriftelijke procedure te doen dan wel het aan de minister-president te vragen bij het debat. Anders wordt het debat over corona wel heel erg laat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van der Lee.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik ook. En misschien is het wel verstandig om een brief te vragen en het op die manier te doen.

De heer Kerstens (PvdA):

Daar sluit ik me dan weer bij aan, voorzitter.

De voorzitter:

Sluit iedereen zich daarbij aan? Ja?

Mevrouw Kuik (CDA):

Ja, ik ook.

De heer Krol (Krol):

Dan ga ik die brief vragen en dan kan de minister-president zich al voorbereiden, want hij weet dat ik die vraag morgen ga stellen.

De voorzitter:

Goed. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik heb hier op mijn lijstje mevrouw Lodders staan, maar ik zie mevrouw Tellegen. Spreekt u namens de commissie voor VWS?

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ja, inderdaad namens de commissie voor VWS doe ik het verzoek om het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products al voor deze week in te plannen, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Ja, dan gaan we dat doen.

Dan geef ik mevrouw Tielen namens de commissie voor Financiën het woord.

Mevrouw Tielen (VVD):

Namens de commissie voor Financiën wil ik vragen of we donderdag kunnen stemmen over de novelle bij de Wijziging van het Belastingplan. Dat is nummer 35659.

De voorzitter:

Wat goed! Ook daar gaan we rekening mee houden.

Tot slot is het woord aan de heer Wilders namens de PVV.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. De horeca in Nederland ligt compleet op z'n gat omdat ze dicht moesten. Gisteren waren er acties en demonstraties, ongeveer in heel Nederland. En waarom moesten ze dicht? Omdat het kabinet zei dat als de horeca open was, dat tot meer besmettingen zou leiden. En wat blijkt nu? Nu blijkt uit nieuws van RTL Nieuws dat er een notitie bestaat van het ministerie van Economische Zaken waarin staat dat als de horeca opengaat, dat tot minder besmettingen leidt: dus niet tot meer besmettingen, maar tot minder besmettingen. Dus die mensen in de horeca zijn maanden voor de gek gehouden. Wat ik wil, zijn twee dingen. Ik wil dat die notitie van het ministerie van Economische Zaken openbaar wordt, vandaag nog, ter voorbereiding op het debat. Ik wil voor 21.00 uur vanavond die notitie van Economische Zaken hebben. En ik wil ook de staatssecretaris van EZ, die bij Economische Zaken gaat over de horeca, bij het debat morgen over corona hebben.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik kondigde het al aan: op beide punten van harte steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun.

De heer Kerstens (PvdA):

Steun voor het verzoek van de heer Wilders, voorzitter.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Wat ons betreft hoeft de staatssecretaris er niet bij te zijn, maar wel steun voor het openbaar maken van de notitie.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, geen steun. Het RIVM heeft dit ook al weersproken.

De heer Van Raak (SP):

Dat rapport moet naar de Kamer. En volgens mij kan de premier het net zo goed uitleggen als de staatssecretaris.

De voorzitter:

Geen steun dus voor het uitnodigen van de staatssecretaris.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, wij denken dat de premier dit prima afkan. Maar wij zouden ook het rapport willen zien. En wij zouden dan ook graag een reactie van VWS op dat rapport krijgen, zodat we het niet alleen vanuit economisch oogpunt bekijken.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid voor het uitnodigen van de staatssecretaris, meneer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Maar wel voor een brief.

De voorzitter:

Ja, natuurlijk. Voor het vragen om een brief heeft u ook geen meerderheid nodig.

De heer Wilders (PVV):

Zeker, daar heb ik geen meerderheid voor nodig. Toch is daar volgens mij een meerderheid voor, en dat is wel een belangrijk politiek feit. Tegen de collega die net zei dat het RIVM dit heeft weersproken, zeg ik: dat is niet zo. Ik heb niet gezegd dat het een notitie is van het RIVM, maar ik heb gezegd dat het een notitie is van het ministerie van EZ. En die notitie wil ik, mevrouw de voorzitter, vanavond voor 21.00 uur.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling. Ik schors de vergadering tot 18.30 uur. Dan hebben we eerst een aantal VAO's. En daarna, om 20.30 uur, begint het debat met de premier over de Europese top van 10 en 11 december.

De vergadering wordt van 17.40 uur tot 18.30 uur geschorst.

Voorzitter: Van Toorenburg

Naar boven