Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 49, item 17

17 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wet van ... tot vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) – 32625

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 februari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie – 32626

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 februari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de uitvoering van mobiele controles van de Koninklijke Marechaussee nabij de Schengenbinnengrens – 19637-1393

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Landgebonden asielbeleid Iran – 19637-1394

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2010 – 21109-198

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de EU-raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie, 9 december 2010 – 21501-02-1022

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Asbest in scholen – 22343-250

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlenging van verdragen inzake de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij – 24493-R1557-43

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Valys en doelgroepenvervoer – 25847-89

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten 2010 Taskforce Biodiversiteit – 26407-54

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Digitaal Verzuimloket – 26695-73

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging Nationale Veiligheid/Crisisbeheersing en NCTb – 26956-91

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer winningsafvalstoffen in verband met de implementatie van drie Commissiebeschikkingen ingevolge artikel 22, eerste lid, van richtlijn 2006/21/EG – 27664-65

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het nemen van geen onomkeerbare stappen inzake de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) tot een coöperatie – 27923-106

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Conclusie advocaat-generaal EU-Hof van Justitie over richtlijn 2001/81/EG in relatie tot milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales – 28240-111

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de uitzending van Zembla van 11 december 2010, die handelde over rashondenfokkerij – 28286-467

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief over het WUR-rapport Waterbuffel-, herten-, en struisvogelhouderij in Nederland – 28286-468

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen op het gebied van bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid – 28325-131

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Signaleren en melden van geweld in afhankelijkheidsrelaties – 28345-111

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief Brancheorganisaties Zorg (BoZ) over modelregeling klokkenluiden – 28844-47

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van Cogen Nederland t.b.v. algemeen overleg Energie d.d. 1 februari 2011 over een incompleet beeld van de Brattle studie inzake de economische effecten van de Gasrotondestrategie – 29023-81

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Invoeren van dbc's op weg naar transparantie (DOT) en de ontwikkelingen in het B-segment – 29248-167

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit middelgrote stookinstallaties milieubeheer – 29383-152

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapport overlijden asielzoekster AZC Leersum – 29484-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inventarisatie van pilots en projecten op het gebied van variabele voertuigbezetting binnen de brandweer – 29517-46

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging financieel overzicht kleinschalige missies 2009 – 29521-159

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Vliegenthart – 30176-28

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten toetsingen dwangbehandelingen 2009 – 30492-42

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie betreffende de uitwerking van de Verklaring van Linschoten – 30825-67

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak – 30850-38

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op en een actueel beeld van incidenten rond antisemitisme – 30950-21

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beëindiging onderzoek naar het pedagogisch klimaat in lespraktijken in moskeeën – 31143-86

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisering van de notitie "Landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden" van 8 mei 2008 – 31250-76

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over beëindiging TASK en verlenging exportkredietgarantiefaciliteit – 31371-358

minister van Financiën, J.C. de Jager – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Nieuw-Zeelandse minister Carter over het niet herzien van het nationale pensioenstelsel en stand van zaken besprekingen – 31448-12

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie veiligheidsmaatregelen bij cultureel erfgoed instellingen – 31482-73

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van de commissie Kwalificeren en Examineren Naar meer doelmatigheid in het mbo – 31524-86

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie van de leden Anker en Van Heugten (31560 nr. 27) inzake een keurmerk voor leegstandbeheer – 31560-31

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie – 31706-42

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het bericht dat misbruikers nog steeds in de jeugdzorg (pleegzorg) werken – 31839-81

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de uitzending Nieuwsuur van 12 januari 2011 en inzake kinderopvanginstellingen – 31874-79

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhavingskader passagiersrechten luchtvaart – 31936-49

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) – 31977-10

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijke overleg over het onderwerp Toekomst pensioenstelsel – 32043-26

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van de leden Langkamp en Arib (29323 Nr. 79) over een EHBO-certificaat voor alle kraamverzorgenden – 32279-11

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Berichten over mogelijk verdwijnen van functies in het AZM – 32299-8

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Dijksma/Aptroot (32404, nr. 22) in het kader van PHS over maximaal benutten Betuweroute – 32404-32

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie van de leden Sharpe en Slob inzake het maximaal benutten van de Betuweroute (32404 nr. 21) – 32404-33

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Exacte onderbouwing van de cijfermatige gevolgen van het pakket maatregelen op het terrein van asiel, immigratie en integratie – 32417-59

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een brief met feitenrelaas over de zaak Baahrami – 32500-V-133

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken m.b.t. de herindeling van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer – 32500-VII-82

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van de commissie voor Defensie over de nota Recreatief medegebruik van defensieterreinen – 32500-X-82

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

COID-onderzoek naar mogelijke integriteitschendingen bij Defensie – 32500-X-83

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Automatische verwijdering uit de verwijsindex risicojongeren – 32500-XVI-121

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen (commissie-Hubben) over de jaren 2009 en 2010 – 32500-XVI-122

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken grote grazers Oostvaardersplassen – 32563-10

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vrije prijsvorming mondzorg – 32620-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het visiedocument toekomst van de glastuinbouw en over importcontroles op hoog risico producten – 32627-1

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het adviesrapport Aan het buitenland gehecht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid – 32635-1

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

EU-trendrapport 2011 – 32624

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Financiering politieke partijen – 32634

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Negende Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Postunie van de Staten van het Amerikaanse Werelddeel, Spanje en Portugal; Santiago de Chile, 21 augustus 2009 (Trb. 2010, 127) – 32628-(R1925)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Nederlandse Antillen, en de Republiek Finland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32629-(R1926)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Nederlandse Antillen, en de regering van Groenland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32630-(R1927)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Nederlandse Antillen, en de Regering van de Faeröer inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32631-(R1928)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Nederlandse Antillen, en de Republiek IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32632-(R1929)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32633-(R1930)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Reactie m.b.t. medische misdrijven – 2011Z02192

I.A. Goodett – 26 januari 2011

Ter inzage gelegd op de Griffie

De volgende adressen

W.S.G.W. te D-H, met betrekking tot erfbelasting betreffende de nalatenschap van mevrouw M.A. W.-S;

B.O-d.W. te D-H. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de belastingdienst;

E.R. te Z., met betrekking tot aftrek overlijdenskosten;

A.A.M. S.-v.d.W. te N., met betrekking tot een verzoek om uitstel van betaling voor IB 2004;

St. L.C.v.C. te D-H. met betrekking tot openbare verkoop;

M.N.R. te D-H, met betrekking tot klachtbehandeling over de IND;

J.H.W.A. te W. met betrekking tot een klacht tegen de belastingdienst;

J.B. te B. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de belastingdienst;

F.J. H. te W., met betrekking tot huurtoeslag 2006;

R. A. te R. met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie;

J.d. B-E. te A. met betrekking tot problemen met de huursubsidie toeslag;`

R.C.A. v.d.W. te H. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de belastingdienst;

P.J.H. H. te K., met betrekking tot een klacht over de werkwijze van de fiscus;

J.H. B. te L. met betrekking tot klachten over de handelwijze van de belastingdienst;

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven;

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties:

  • - Goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES) (32616);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad) (32612);

  • - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (32614);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders) (32618);

d. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (32613);

e. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (32603);

f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (32610).