32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN SHARPE EN SLOB

Voorgesteld 4 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat goederenroutering gebruikmakend van de IJssellijn en Twentelijn op hevig regionaal maatschappelijk verzet stuit;

constaterende, dat er een actualisatie en milieueffectrapportage nodig zijn ten aanzien van de noordoostelijke goederenrouteringsvarianten alvorens maatschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden;

constaterende, dat vandaag de dag de benutting van de Betuweroute, waar miljarden in zijn geïnvesteerd, verre van de maximale capaciteit ligt;

overwegende, dat in goed overleg met de Duitse autoriteiten het zeer wel mogelijk is, de aanleg van het noodzakelijke derde spoor bij Emmerich te bespoedigen om zodoende de flessenhals bij Emmerich op te lossen en het gebruik van de Betuweroute te maximaliseren;

verzoekt de regering alle mogelijkheden tot het maximaal benutten van de Betuweroute, inclusief onderhandelingen met Duitsland over het derde spoor bij Emmerich, aan te grijpen en gelijktijdig een actualisatie en m.e.r. uit te voeren ten aanzien van de noordoostelijke goederenrouteringsvarianten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sharpe

Slob

Naar boven