Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131706 nr. 42

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2011

In uw brief (2011Z00674/2011D01732) vraagt u mij de onderzoeken over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie vergezeld van mijn reactie toe te zenden ter voorbereiding op het algemeen overleg over de Wtcg.

Ik kan hierover het volgende mededelen. In de tweede voortgangsrapportage Wtcg die in december naar uw kamer is gestuurd (31 706, nr. 35), is aangegeven dat TNO naar verwachting eind 2010 zou rapporteren over het onderzoek naar ICF. In de antwoorden op de aanvullende vragen over de 2e Wtcg voortgangsrapportage die mijn ambtsvoorganger begin juni 2010 naar de Eerste Kamer heeft gezonden(31 706, nr. S), is gemeld dat vermoedelijk in het najaar van 2010 de resultaten het onderzoek naar meerjarig hulpmiddelengebruik gereed zou zijn. Beide onderzoek hebben helaas enige vertraging opgelopen en bevinden zich thans in de afrondende fase. Zodra ik de onderzoekrapportages in mijn bezit heb, zal ik deze zo spoedig mogelijk naar de Kamer toezenden.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers