Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3856

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over emancipatiebeleid, te weten:

- de motie-Bouchibti/Van Gent over gezinsvriendelijk werkgeverschap van de overheid (30420, nr. 147);

- de motie-Jasper van Dijk/Karabulut over een protocol over de voorzieningen en begeleiding voor studerende ouders (30420, nr. 148).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Bouchibti/Van Gent (30420, nr. 147) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dit kabinet zich inzet voor gezinsvriendelijk werkgeverschap;

overwegende dat de overheid zelf een grote werkgever is;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze haar eigen werkgeverschap meer gezinsvriendelijk kan worden en de Kamer daarover te informeren voor 1 juli 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 149 (30420).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Karabulut (30420, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bouchibti/Van Gent (30420, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.