Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3851

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toelagen en declaraties voor de politietop, te weten:

- de motie-Brinkman over goedkeuring door de Kamer van bijzondere regelingen voor korpschefs (29628, nr. 166);

- de motie-Brinkman over gelijke behandeling van hoger en lager politiepersoneel bij onterechte claims (29628, nr. 167);

- de motie-Brinkman over innemen van alle creditcards van de korpschefs (29628, nr. 168);

- de motie-Çörüz over een woonplaatsvereiste voor korpschefs (29628, nr. 169);

- de motie-Verdonk over verzending van het onderzoek naar de honorering van de politietop naar de Kamer(29628, nr. 170);

- de motie-Van Raak over beëindigen van alle toelagen voor korpschefs (29628, nr. 171).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Brinkman (29628, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (29628, nr. 167).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (29628, nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çörüz (29628, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdonk (29628, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (29628, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Wij willen geacht worden voor de motie van de heer Kalma op stuk nr. 79, ingediend bij het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie blijft aangenomen, maar nu met de stem van D66 erbij.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Wij willen bij de stemming over de declaraties voor de politietop geacht worden voor de motie op stuk nr. 169 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie blijft aangenomen.