Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3806

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 december 2009 over zelfstandig ondernemerschap.

Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA):

Voorzitter. Ik lees direct mijn motie voor.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onduidelijk is of alle subsidieregelingen voor ondernemingen effectief zijn en een bijdrage leveren aan het bbp en de werkgelegenheid;

overwegende dat de regering subsidieregelingen wil bundelen, maar onvoldoende aandacht heeft voor de vraag of het beoogde doel bereikt wordt;

van mening dat de subsidieregelingen voor ondernemerschap en innovatie waarvan de effectiviteit niet is aangetoond, geen bestaansrecht hebben;

verzoekt de regering, een overzicht te maken van alle ondernemerschap- en innovatiesubsidies, daarin aan te geven of er onderzoek is verricht naar de effectiviteit van de instrumenten en als dat gebeurd is, de uitkomst van het onderzoek te vermelden en de Kamer daar voor 1 februari 2010 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Blanksma-van den Heuvel en Elias. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 33(31311).

Staatssecretaris Heemskerk:

Voorzitter. Vanzelfsprekend dienen subsidieregelingen voor ondernemingen effectief te zijn en bij te dragen aan het bbp en de werkgelegenheid. Daarover verschillen wij niet van mening. Maar dergelijke regelingen, zeker als ze een wettelijke basis hebben, komen niet zomaar tot stand. Een bewindspersoon kijkt ernaar kijkt, er vindt consultatie plaats, de Raad van State adviseert erover en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer moeten de begroting goedkeuren en moeten het jaarverslag over de begroting nog goedkeuren. Wij hebben het hele proces VBTB, wij hebben beleidsdoorlichtingen en wij hebben algemene rekenkamers die allemaal kijken naar de effectiviteit. Wij hebben bovendien een taakstelling om het aantal beleidsambtenaren met 20% te verminderen. En wij hebben met een crisispakket te maken met daarin maatregelen om liquiditeitssteun te geven of bijvoorbeeld de kredietverlening aan het bedrijfsleven verder te verbeteren. Daarbij gaan wij niet over een nacht ijs. Het doel is belangrijk. Maar de overwegingen en de manier waarop u neerzet alsof de regering onvoldoende aandacht heeft voor de vraag of beoogde doelen worden bereikt en alsof onduidelijk is of dat het allemaal wel is, terwijl er een enorm voortraject is, maken dat ik deze motie ontraad.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor zijn reactie op de motie. De stemming over de motie vindt plaats bij de eindstemming heden.

De vergadering wordt van 15.33 uur tot 15.45 uur geschorst.