Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3842-3845

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het MIRT 2010, te weten:

- de motie-Koopmans/Roefs over de RijnGouwelijn-West (32123 A, nr. 21);

- de motie-Koopmans c.s. over infrastructuur tussen regio's met krimp en regio's met hoge druk (32123 A, nr. 22);

- de motie-Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (32123 A, nr. 23);

- de motie-Van der Staaij over scheepvaartwegen in en rond Natura 2000-gebieden (32123 A, nr. 24);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over transparantie in het selectieproces van verkenningen in beleidsagenda's (32123 A, nr. 25);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (32123 A, nr. 26);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de MKBA-systematiek (32123 A, nr. 27);

- de motie-Vendrik over verschillende varianten van het verlagen van de maximumsnelheid (32123 A, nr. 28);

- de motie-Vendrik over een klimaattoets waarbij per (MIRT-)project wordt aangegeven hoeveel uitstoot ermee gemoeid is (32123 A, nr. 29);

- de motie-Koopmans/Roefs over de infrastructurele vierendeling van Vught (32123 A, nr. 33);

- de motie-Koopmans/Boelhouwer over behoud stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid na invoering PHS (32123 A, nr. 34);

- de motie-Koopmans/Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding (32123 A, nr. 35);

- de motie-Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 (32123 A, nr. 36);

- de motie-Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 (32123 A, nr. 37);

- de motie-Roefs/Koopmans over de planstudie A1 (32123 A, nr. 39);

- de motie-Roefs/Koopmans over toevoegen van de N18 aan de Crisis- en herstelwet (32123 A, nr. 40);

- de motie-Boelhouwer/Koopmans over een wegverbinding tussen Tilburg en Turnhout (32123 A, nr. 41);

- de motie-Boelhouwer/Koppejan over beheer van de natuur in de uiterwaarden (32123 A, nr. 42);

- de motie-Aptroot over een lightrailvisie en toekomstplan voor 2020 (32123 A, nr. 43);

- de motie-Aptroot over aanpassing van de N23 (32123 A, nr. 44);

- de motie-Aptroot over verbreding van de A1 (32123 A, nr. 45);

- de motie-Aptroot over opwaardering van de A18 (32123 A, nr. 46);

- de motie-Aptroot over verbreding van de A2 (32123 A, nr. 47);

- de motie-Aptroot over verkenning naar de aanleg van de A4-zuid (32123 A, nr. 48);

- de motie-Aptroot over de aanleg van de verlengde A15 en de tunnel (32123 A, nr. 49);

- de motie-Aptroot over aanpassing van de A58 (32123 A, nr. 50);

- de motie-Van Gent/Vendrik over gegevens MER-procedure (32123 A, nr. 52);

- de motie-Van Gent/Vendrik over aanleg Noord/Zuidlijn (32123 A, nr. 53);

- de motie-Van Gent/Vendrik over betrekken kilometerheffing in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (32123 A, nr. 54);

- de motie-Roemer over prestatieafspraken bij verstrekken van BDU-gelden (32123 A, nr. 55);

- de motie-Roemer over aanpassing van de vijfde Trajectnota (32123 A, nr. 56);

- de motie-Roemer over afvangen vervuilde lucht bij ondertunneling A2 (32123 A, nr. 57);

- de motie-Roemer over behoud buslijn 173 bij Maarheeze (32123 A, nr. 58);

- de motie-Roemer over een rijksprojectendienst (32123 A, nr. 59);

- de motie-Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors (32123 A, nr. 61);

- de motie-Cramer/Koopmans over oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn (32123 A, nr. 62);

- de motie-Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov (32123 A, nr. 64);

- de motie-Van der Ham over een leidraad voor kostenverdeling lightrailprojecten (32123 A, nr. 66);

- de motie-Van der Ham over toekomstvisie fijnmazige infrastructuur in Nederland (32123 A, nr. 67);

- de motie-Koopmans/Roefs over aanpassing aansluiting op A76 bij Nuth (32123 A, nr. 68);

- de gewijzigde motie-Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (32123 A, nr. 69).

(Zie notaoverleg van 7 en 14 december 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor, zijn motie (32123-A, nr. 28) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Roemer stel ik voor, zijn motie (32123-A, nr. 59) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (32123-A, nr. 66) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (32123-A, nr. 53), van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Roefs/Koopmans (32123-A, nr. 23) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de herontwikkeling van het Emmer dierenpark als onderdeel van het totale Atalantaproject een goed voorbeeld is van binnenstedelijke herontwikkeling;

overwegende dat Emmen met zijn hoge werkloosheidspercentage en ook nog het sluiten van de topografische dienst gebaat is bij het snel realiseren van nieuwe werkgelegenheid;

overwegende dat de regio al een belangrijke financiële bijdrage bijeen heeft gebracht van 40 mln.;

overwegende dat een bijdrage uit het Nota Ruimtebudget van 8,5 mln. geregeld is, maar ook gekeken zou moeten worden naar een bijdrage vanuit de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en Wonen en voor Wijken en Integratie;

verzoekt de regering, op basis van de MIRT-verkenning en de doorrekening van de business case met een financieel plan te komen voor de realisatie van dit project en hierover de Kamer te informeren bij de volgende MIRT-behandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77 (32123-A).

De motie-Koopmans c.s. (32123-A, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Koopmans, Roefs en Cramer. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (32123-A).

Ik stel vast dat wij over deze gewijzigde moties nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koopmans c.s. (32123-A, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (32123-A, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Roefs/Koopmans (32123-A, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (32123-A, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32123-A, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (32123-A, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32123-A, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik (32123-A, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Roefs (32123-A, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Boelhouwer (32123-A, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Aptroot (32123-A, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roefs c.s. (32123-A, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roefs c.s. (32123-A, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roefs/Koopmans (32123-A, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roefs/Koopmans (32123-A, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boelhouwer/Koopmans (32123-A, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boelhouwer/Koppejan (32123-A, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32123-A, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Vendrik (32123-A, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Vendrik (32123-A, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23123-A, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23123-A, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23123-A, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (32123-A, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (32123-A, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Koopmans (32123-A, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (32123-A, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (32123-A, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks wil geacht worden, tegen deze motie te hebben gestemd.

De voorzitter:

De fractie van GroenLinks heeft tegen gestemd.

In stemming komt de motie-Koopmans/Roefs (32123-A, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Roefs c.s. (32123-A, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.