Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3875

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een leven lang leren, te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over het stimuleren van roc's tot een opener en flexibeler aanbod van opleidingen (30012, nr. 21);

- de motie-Pechtold/Vermeij over een nieuwe doelstelling in de Lissabonstrategie voor het percentage volwassenen in het onderwijs (30012, nr. 22);

- de motie-Pechtold over een stappenplan (30012, nr. 23);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over niet creëren van een algemene wettelijke plicht (30012, nr. 24);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over wegnemen van belemmeringen in de regelgeving (30012, nr. 25);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over het ontwikkelen van een brede visie op de rol van de roc's (30012, nr. 26);

- de motie-Jasper van Dijk over afzien van het plan voor een wederzijdse scholingsplicht (30012, nr. 27);

- de motie-Biskop/Vermeij over afspraken met sociale partners over individuele scholingsbudgetten (30012, nr. 28).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Pechtold (30012, nr. 23) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in januari 2010 een stappenplan te presenteren dat voorziet in afronding van het wetgevingstraject, omtrent het opnemen van wederzijdse scholingsplichten en -rechten in het arbeidscontract, voor het zomerreces van datzelfde jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29 (30012).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (30012, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Vermeij (30012, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold (30012, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (30012, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (30012, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (30012, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (30012, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biskop/Vermeij (30012, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.