Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3878-3879

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs - 32263

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 december 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit - 32264

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 december 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Fiche: mededeling en aanbeveling Digitaal Dividend - 22112-973

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Global Monitoring for Environment and Security (GMES) - 22112-974

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling inzake bestrijding hiv/aids - 22112-975

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling grensoverschrijdende elektronische handel tussen ondernemingen en consumenten in de EU - 22112-976

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling "een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa" - 22112-977

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake financiele bijstand van de gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale Kozloduy in Bulgarije - 22112-978

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling inzake Europees transparantie-initiatief - 22112-979

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verslag over etikettering voor dierenwelzijn - 22112-980

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake nieuw partnerschap EU en Landen en Gebieden Overzee, LGO - 22112-981

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Kwalificatierichtlijn - 22112-982

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Procedurerichtlijn - 22112-983

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concessietermijnen ov - 23645-328

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stelsel inkomensregelingen - 24515-172

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Amerikaanse detentiefaciliteit in Bagram, Afghanistan - 27925-372

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts - 28286-340

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Klachtencommissies woningcorporaties - 29453-142

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Banenoffensief Vluchtelingen - 30545-82

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op nagekomen amendementen betreffende wetsvoorstellen op het terrein van het vennootschapsrecht - 31058-28

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Klokkenluidersregeling bve-sector - 31524-36

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Terugwerkende kracht bij fiscale wetsvoorstellen (Kamerstukken II 1996/97 25212) - 31990-13

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging garantieregeling - 32013-4

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XVI-4

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie:

 • - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister (32250);

 • - Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224) (32259);

 • - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220) (32257);

b. de vaste commissie voor Justitie en Buitenlandse Zaken gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173) (32251, R1905);

 • - Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)( 32256, R1906);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) (23253);

d. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252);

e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (32260).