Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3870

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (32123 XV), te weten:

- de gewijzigde motie-Koşer Kaya/Van Hijum over betrekken van het duale ontslagstelsel bij de brede heroverweging (32123 XV, nr. 40).

(Zie vergadering van 10 december 2009.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Koşer Kaya/Van Hijum (32123-XV, nr. 40) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Hoge Raad heeft uitgesproken dat er een maatschappelijke behoefte is aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid;

overwegende dat de rechtelijke macht niet bevoegd is tot een verdere harmonisatie van het duale ontslagstelsel;

verzoekt de regering, het functioneren van het duale ontslagvergoedingenstelsel mee te nemen bij de brede heroverwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (32123-XV).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Koşer Kaya/Van Hijum (32123-XV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.