Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3791

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van hedenavond:

  • - de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad inzake de voorstellen van wet met de stuk nrs. 32220 en 32221 (32220, nr. 5);

  • - de brief van het Presidium over een voorstel tot voortzetting van de proef inzake advies aan het Adviescollege voor administratieve lasten over amendementen (29515, nr. 308);

  • - het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad (32265).

Ook stel ik voor, hedenavond te stemmen over de aangehouden motie-Pechtold (32123-X, nr. 81).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Eski tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Het woord is aan mevrouw Timmer, als voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken.

Mevrouw Timmer (PvdA):

Als voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken wil ik u verzoeken om het verslag van het algemeen overleg over zelfstandig ondernemerschap op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de agenda. Wilt u dat nog heden? Ik zie mevrouw Timmer knikken.

Het woord is aan mevrouw Jacobi.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Wij hebben straks een AO over de vergunningverlening aan mosselzaadvanginstallaties. Ik wil graag alvast een VAO aankondigen.

De voorzitter:

Daar nemen wij kennis van.

Het woord is aan de heer Van Bochove, als voorzitter van de vaste commissie voor OCW.

De heer Van Bochove (CDA):

Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over een leven lang leren nog vandaag op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Dat zullen wij toevoegen aan de agenda.

Het woord is aan mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Gisteren hebben provinciale staten van Overijssel tegen een plan voor het vliegveld Twente gestemd. Op zich is dat natuurlijk goed nieuws. Minister Eurlings heeft altijd aangegeven dat regionaal draagvlak voorwaarde is voor de doorstart van het vliegveld. Op dit moment is daar geen sprake meer van. Wij zouden graag naar aanleiding van de ontstane situatie een brief willen van de regering met het oog op een debat dat wij zo snel mogelijk na het kerstreces willen houden. Ik doe dit verzoek mede namens de heer Roemer van de SP-fractie.

De voorzitter:

Op zich vragen wij in de regeling van werkzaamheden niet om brieven, maar omdat het vlak voor kerst is en er geen andere mogelijkheden zijn, sta ik het bij hoge uitzondering toe. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw De Roos, maar ik zie dat mevrouw Langkamp aan komt lopen.

Mevrouw Langkamp (SP):

Namens mevrouw De Roos wil ik u vragen om het verslag van het algemeen overleg over maatschappelijke opvang toe te voegen aan de plenaire agenda van heden.

De voorzitter:

Dan zullen wij dat toevoegen aan de agenda van vandaag.

Het woord is aan de heer Blok, mede namens het lid Omtzigt.

De heer Blok (VVD):

Wij zouden graag het verslag van het algemeen overleg over de eenduidige loonaangifte vandaag op de agenda willen zetten.

De voorzitter:

Wij zullen dat VAO toevoegen aan de agenda. Dat betekent dat wij in ieder geval een uurtje langer doorvergaderen, maar goed, wij liggen heel mooi op schema. Het is allemaal te overzien.

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden en gaan wij verder met de agenda.