Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3841

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over terrorismebestrijding (29754, nr. 170), te weten:

- de motie-Teeven over de kosten van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters (29754, nr. 171).

(Zie vergadering van 15 december 2009.)

De voorzitter:

De motie-Teeven (29754, nr. 171) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beveiligingsmaatregelen met betrekking tot burgemeesters, met betrekking tot financiële gevolgen voor de gemeente, door de burgemeester zelf moeten worden verdedigd in de gemeenteraad;

overwegende dat het ongewenst is dat burgemeesters hun regarderende maatregelen dientengevolge moeten openbaren in de gemeenteraad;

verzoekt de regering, het verantwoorden daarvan op te dragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 173 (29754).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie onderschrijft de strekking van de motie om burgemeesters geen verantwoording te laten afleggen met betrekking tot henzelf betreffende beveiligingsmaatregelen. Wij vinden echter niet dat de verantwoordingstaak daarom moet worden opgeschaald naar het niveau van de minister van Binnenlandse Zaken. Verantwoording zou ook afgelegd kunnen worden door een locoburgemeester. Om die reden zullen wij tegen de motie stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Teeven (29754, nr. 173).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.