Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de Wet inschakeling werkzoekenden, te weten:

- de motie-Van Gent c.s. over de inkomensachteruitgang voor voormalige banenpoolers (26200 XV, nr. 76).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven