Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over gasboringen in de Waddenzee, te weten:

- de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over proef- en winningsboringen (26431, nr. 3).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven