Aan de orde is de stemming over een motie ingediend tijdens het debat over benchmarking energie-efficiency, te weten:

- de motie-Vendrik over het convenant (25405, nr. 26).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven