Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake EU-voedselhulp aan Rusland (21501-20, nr. 92);

 • een, over een aantal onderwerpen met betrekking tot Turkije (26200-V, nr. 82);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de noodzakelijke wederopbouw van Kosovo (22181, nr. 287);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een addendum op het Overzicht schuldenmaatregelen 1998 (26200-V, nr. 83);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 124);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage bestrijding financieel-economische criminaliteit over de periode 1997-1998 (17050, nr. 207);

 • een, inzake het toepassingsbereik van de voorgestelde regeling in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (26133, nr. 9);

 • een, inzake de claimcultuur (26630);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake het convenant dat de minister met de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen wenst af te sluiten (26345, nr. 15);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over bestrijding van voetbalvandalisme (25232, nr. 15);

een, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, over de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders (19637, nr. 446);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over 1875 eerstejaars geneeskunde en 240 eerstejaars tandheelkunde (26200-VIII, nr. 96);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de notitie Rioleringsinvesteringen en lokale lasten (26635);

een, van de minister van Defensie, inzake antwoord op vragen van het lid Rosenmöller over de MID (26122, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het verongelukte Amerikaanse tankervliegtuig van het type KC-135E (26200-X, nr. 38);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over nieuwe verhoudingen tussen de rijksoverheid en de luchtvaartsector (24786, nr. 54);

 • een, ten geleide van het rapport Bevindingen van het overlegorgaan personenvervoer (25910, nr. 14);

 • een, over het hoofdwegennet (26200-XII, nr. 39);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Justitie, over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkten, wachttijden in de AWBZ (24036, nr. 131);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over onder andere landbouwprijzen voor 1999-2000 en verbod op legbatterij per 2012 (21501-16, nr. 235);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over opvang van in beslag genomen dieren (26200-XIV, nr. 61);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het rapport van het Adviescollege uitvoering voor oorlogsgetroffenen (20454, nr. 51);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake modernisering AWBZ (26631);

 • een, inzake breedtesport (26632).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het jaarverslag 1998 van het Kadaster;

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt juli 1997 t/m december 1998;

Lijst van ingekomen stukkeneen, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake onderzoek naar gezondheidsschade door wachten, Trimbosinstituut;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het rapport Opsporing overtredingen Wet op de geneesmiddelenvoorziening.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van De Vos & Partners, inzake de stichting Belangenbehartiging taxibranche;

een, van B.M. Liberg, inzake criminele organisatie.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen (26607).

Naar boven