Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over het vraagstuk van de onverzekerbare risico's, te weten:

- de motie-De Wit over vervroeging van de evaluatie van de ANW (26200 XV, nr. 74).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven