Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de projecten Piramide en Kaleidoscoop, te weten:

- de motie-Rabbae/Kant over verlenging met een jaar van de projecten Piramide en Kaleidoscoop (26200 VIII, nr. 99);

- de motie-Hamer c.s. over een integrale aanpak van vroeg- en voorschoolse opvang (26200 VIII, nr. 100).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

In stemming komt de motie-Rabbae/Kant (26200-VIII, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (26200-VIII, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven