Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over KPN-investeringen in Indonesië, te weten:

- de motie-Leers/Vendrik over de handelwijze van de overheid als aandeelhouder (26200 XII, nr. 41);

- de motie-Van Zuijlen c.s. over integriteit in de telecomsector (26200 XII, nr. 42).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

In stemming komt de motie-Leers/Vendrik (26200-XII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Zuijlen c.s. (26200-XII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven