Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het rapport van de tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (26269), te weten:

- de motie-Van Oven c.s. over een voorziening om het onderzoek van nabij te kunnen volgen (26269, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven