Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (25910), en over:

- de motie-Stroeken over een 24-uursaanbod (25910, nr. 18);

- de motie-Van Bommel over de goodwill (25910, nr. 19);

- de gewijzigde motie-Van Zuijlen over Schipholtaxi's (25910, nr. 28);

- de gewijzigde motie-Van der Steenhoven over integratie van de taxi in de vervoersketen (25910, nr. 29).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

Artikel I, aanhef, de onderdelen A t/m C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stroeken (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stroeken (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Steenhoven (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F t/m J worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Steenhoven (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement, de andere op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel IV wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Giskes (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VI t/m X worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 15) tot het invoegen van een nieuw artikel Xa.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel XI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 26, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel XIa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 26, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel XII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Stroeken voor een stemverklaring vooraf.

De heer Stroeken (CDA):

Voorzitter! De fractie van het CDA zal tegen de taxiwet stemmen. Wij zijn van mening dat de wet een aantal positieve elementen bevat, maar dat de taxiwet op een onverantwoorde wijze wordt doorgedrukt, wat niet in het belang is van de desbetreffende bedrijven en ook geen draagvlak heeft in de samenleving.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en de VVD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De heer Van der Steenhoven wenst zijn gewijzigde motie (25910, nr. 29) in te trekken.

In stemming komt de motie-Stroeken (25910, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (25910, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Zuijlen (25910, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven