Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de visie op een groen poldermodel, te weten:

- de motie-Duivesteijn over de gewenste vorm van een groen poldermodel (26391, nr. 4).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven