Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over milieuhandhaving, te weten:

- de motie-Klein Molekamp c.s. over financiële belangen van de provincies in de afvalsector (22343, nr. 39);

- de motie-Van der Staaij over handhaving van milieuregelgeving op het water (22343, nr. 40);

- de motie-Van der Steenhoven over het kernteam aanpak zware milieucriminaliteit (22343, nr. 41).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Steenhoven stel ik voor, zijn motie (22343, nr. 41) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van der Staaij (22343, nr. 40) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de handhaving van de milieuregelgeving op het water aan verschillende overheden is opgedragen en mitsdien versnipperd is;

overwegende, dat deze versnippering een belemmering kan vormen voor een effectieve handhaving;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om handhaving van milieuregelgeving op het water te verbeteren door deze taak bij een zo beperkt mogelijk aantal overheidsdiensten te concentreren, en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (22343).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan, dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Klein Molekamp c.s. (22343, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en SGP voor deze motie hebben gestemd. Dit betekent dat de uitslag onduidelijk is, zodat wij hoofdelijk gaan stemmen.

Vóór stemmen de leden: Visser-van Doorn, Van der Vlies, Voorhoeve, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Bolkestein, Brood, Buijs, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Essers, Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Schutte, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt en Verburg.

Tegen stemmen de leden: Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bos, Bussemaker, De Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich, Duijkers, Duivesteijn, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Kalsbeek-Jasperse, Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer en Vendrik.

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met 74 tegen 72 stemmen is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Staaij (22343, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF, de SGP en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven