Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de nertshouderij, te weten:

- de motie-Swildens-Rozendaal c.s. over beëindiging van het bedrijfsmatig houden van nertsen (26200 XIV, nr. 63).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven