Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over ICT in het onderwijs, te weten:

- de motie-Barth c.s. over het doel waarvoor de extra middelen worden gebruikt (25733, nr. 33);

- de motie-Barth c.s. over de aanschaf van een gebruikte pc (25733, nr. 34);

- de motie-Lambrechts c.s. over Kennisnet (25733, nr. 35);

- de motie-Van Bommel over uitstel van de invoering van Kennisnet (25733, nr. 36);

- de motie-Van Bommel over de verhouding tussen het aantal computers en het aantal leerlingen (25733, nr. 37).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Barth c.s. (25733, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Barth c.s. (25733, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (25733, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (25733, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (25733, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven