Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt) (26423).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl/Vendrik (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik verzoek mevrouw Van der Hoeven en de heer Luchtenveld om dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

Mevrouw Van der Hoeven (CDA):

Voorzitter! Mede namens collega Luchtenveld kan ik mededelen dat wij dit graag zullen doen.

Naar boven