Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de informatievoorziening rond de JBZ-raad, te weten:

- de motie-Van Oven c.s. over de informatievoorziening van de Kamer m.b.t. JBZ-raden (23490, nr. 132).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven