Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over het visserijbeleid, te weten:

- de motie-Herrebrugh c.s. over win-winsituaties voor natuur en visserij (21501-17, nr. 76);

- de motie-Stellingwerf over de Waddenzee en de Oosterschelde (21501-17, nr. 77.)

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

De voorzitter:

De motie-Stellingwerf (21501-17, nr. 77) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • - de mariene ecosystemen van de Waddenzee en de Oosterschelde waardevol en kwetsbaar zijn;

  • - economische activiteiten in die gebieden op gespannen voet kunnen staan met een duurzaam voortbestaan van die ecosystemen;

  • - ook in mariene ecosystemen een duurzaam gebruik is toegestaan;

  • - de Marine Stewardship Council (MSC) economische en sociale activiteiten in de mariene ecosystemen op een verantwoorde wijze beoogt te combineren met doelstellingen inzake biodiversiteit en ecologie, zodat een duurzaam voortbestaan van de ecosystemen in principe is gegarandeerd;

verzoekt de regering de Waddenzee en de Oosterschelde aan te wijzen als gebieden waar mede op basis van de uitgangspunten van MSC en in overleg met MSC inhoud wordt gegeven aan een duurzaam gebruik en voortbestaan van de in die gebieden aanwezige ecosystemen;

verzoekt de regering de resultaten van deze benadering te betrekken bij de opstelling van de nieuwe PKB Waddenzee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Stellingwerf. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (21501-17).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan, dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Herrebrugh c.s. (21501-17, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stellingwerf (21501-17, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven