Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de HSL-Zuid, te weten:

- de motie-Van Gijzel over samenhang met de nota Derde eeuw spoor (22026, nr. 92).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven