Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de A4 Midden-Delfland, te weten:

- de motie-Van Heemst over private financiering van de A4 Midden-Delfland (26263, nr. 48).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Heemst (26263, nr. 48) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er plannen bestaan voor private financiering van de A4 Midden-Delfland;

spreekt uit dat de wenselijkheid van de aanleg van deze weg in het kader van de startnota ter voorbereiding van de vijfde nota ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld;

verzoekt de regering hiervan bij de marktverkenningen uit te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Van Heemst en Giskes. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49 (26263).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan, dat wij daar nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Heemst/Giskes (26263, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven