Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over administratieve lasten, te weten:

- de motie-Voûte-Droste c.s. over beheersing van de administratieve lasten (24036, nr. 132);

- de motie-Wijn c.s. over een toets van voorgenomen wetgeving op administratieve lasten (24036, nr. 133).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Voûte-Droste c.s. (24036, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wijn c.s. (24036, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van SP en GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven