Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, heden te stemmen over de motie-Dijksma over het incidentele-activiteitenprogramma en het ambassadeprojectenprogramma (26551, nr. 6).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 31 augustus en 1 en 2 september:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Destructiewet in verband met de kosten van onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal (26357);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen in verband met politieke partijen die met een gezamenlijke kandidatenlijst aan verkiezingen deelnemen (26278).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 7, 8 en 9 september:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten (26075);

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48) (26069);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf teneinde het begunstigingsverbod te doen vervallen (25507);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten (26411);

  • - het wetsvoorstel Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen) (26016).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 14, 15 en 16 september:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet (26435);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Postwet en enige andere wetten in verband met richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L 15), en een aantal wetstechnische wijzigingen (26363).

Ik stel op voorstel van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor, de wens te kennen te geven nadere inlichtingen te ontvangen inzake de voorgenomen oprichting van de stichting Netherlands Water Partnership (26640).

Ik stel voor, de vergadering van dinsdag 14 september uiterlijk om 16.00 uur te beëindigen. Dat is in verband met de viering van het 150-jarig bestaan van de Stenografische dienst.

Ik stel voor, de stukken 24071, nr. 50, 24124, nr. 90, 24333, nr. 45, 25387, nr. 6, 25835, nr. 5, 25878, nr. 12, 26200-VIII, nr. 81, 26200-XV, nrs. 71, 72 en 73, 26200-XII, nr. 33, en 26200-XVI, nrs. 62 en 70 voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken 26475, 26493, 26495, 26496, 26522, 26535, 26561, 26574 en 26579 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik was van het plan het woord te geven aan de heer Rosenmöller, maar ik zie hem even niet.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Ik kwam uit een voor u onverdachte hoek, maar ik was er wel degelijk.

De voorzitter:

Het is bijna een verdachte hoek.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Niet voor ons allebei. Uw rechterhoek, dat klopt.

De voorzitter:

Ik bedoel met "verdacht" dat de regeling meestal vanaf het spreekgestoelte komt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Voorzitter! Wij hebben dinsdag nog een algemeen overleg gehad met de minister van Verkeer en Waterstaat, onder andere over Schiphol. Ik wil u verzoeken het verslag van het algemeen overleg in de namiddag, het begin van de avond of de late avond aan de agenda toe te voegen.

De voorzitter:

Aangezien ik geen van de andere leden zie dringen bij de andere microfoons, neem ik aan dat zij het met u eens zijn.

Het woord is aan mevrouw Albayrak.

Mevrouw Albayrak (PvdA):

Mevrouw de voorzitter! Vanochtend is er een algemeen overleg geweest met de staatssecretaris van Justitie over de rapportage asielketen. Mede namens de fracties van D66 en GroenLinks verzoek ik u het verslag van dit algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen.

Ik zeg daarbij nog wel dat wij uiterlijk vanmiddag een brief van de staatssecretaris krijgen over de terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Angola. Het zal van de inhoud van deze brief afhangen of het overleg vanavond nodig is.

De voorzitter:

Ik begrijp dat u niet uitsluit dat u alsnog wordt overtuigd.

Mevrouw Albayrak (PvdA):

Dat sluit ik inderdaad niet uit.

De voorzitter:

Dan zullen wij daar rekening mee houden.

Het woord is aan mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter! Wij hebben vanochtend een brief ontvangen van minister De Vries over de inkomenspositie van sommige groepen WIW'ers en de gevolgen daarvan voor onder andere hun aanspraken op huursubsidie. Wij zouden het op prijs stellen – gezien de inhoud van de brief is daar ook aanleiding voor – als de brief nog vandaag plenair kan worden besproken. Ik heb begrepen dat die wens ook bij andere fracties leeft.

De voorzitter:

Dat zal dan een bespreking zijn die u in twee minuten moet volbrengen.

Het woord is aan de heer Ter Veer.

De heer Ter Veer (D66):

Voorzitter! Ik meld u dat wij vanmorgen overleg hebben gehad in de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de evaluatie plan van aanpak nertshouderij. Ik heb op mij genomen om u het verzoek over te brengen het verslag van het algemeen overleg nog voor vanmiddag te agenderen.

De voorzitter:

Wij zullen ons best doen.

Het woord is aan mevrouw Voûte-Droste.

Mevrouw Voûte-Droste (VVD):

Voorzitter! Namens de vaste commissie voor Economische Zaken vraag ik u om het algemeen overleg dat wij vanmiddag hebben op de agenda te plaatsen als een VAO.

De voorzitter:

Dat zullen wij doen.

Het woord is aan mevrouw Van der Hoeven.

Mevrouw Van der Hoeven (CDA):

Voorzitter! Namens de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraag ik u om het verslag van het algemeen overleg van gisteren over ICT op de agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Dat zullen wij ook doen.

Het woord is aan de heer Van de Camp.

De heer Van de Camp (CDA):

Voorzitter! Mede namens collega Van Oven vraag ik u om vanavond bij de stemmingen over de moties, ingediend tijdens het debat met de heer Korthals inzake het rapport-Kalsbeek, een korte heropening mogelijk te maken teneinde één motie aan te houden en één motie in te trekken en die te vervangen door een nieuwe.

De voorzitter:

Ik sluit niet uit dat die heropening eerder op de dag kan worden gehouden. Dat zullen wij wel laten weten.

De heer Van Oven (PvdA):

Voorzitter! Wij houden ons gereed.

De voorzitter:

Heel graag. Dat zijn nog eens mooie mededelingen voor een Kamervoorzitter!

Het woord is aan de heer Wilders.

De heer Wilders (VVD):

Voorzitter! De regering heeft ons verschillende malen beloofd om de notitie over de grensarbeidersproblematiek nog vóór het zomerreces naar de Kamer te sturen. De VVD-fractie heeft daar verschillende malen schriftelijke vragen over gesteld, teneinde een en ander te vervroegen. Dat lukte niet, maar wij willen het kabinet, met name de staatssecretaris van Sociale Zaken, wel graag aan de toezegging houden dat de belangrijke notitie over de grensarbeidersproblematiek nog vóór het zomerreces komt. Ik vraag u om dit verzoek door te geleiden naar de regering.

De heer Van Dijke (RPF):

Voorzitter! Ik ondersteun dat verzoek.

De voorzitter:

Ik neem aan dat degenen die dit verzoek niet hebben gehoord, toch instemmen met het verzoek van de heer Wilders. Ik stel voor, dit verzoek door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven