Aan de orde zijn de stemmingen over zeven moties, ingediend tijdens het debat over genetisch veranderde organismen, te weten:

- de motie-Stellingwerf c.s. over de GGO-vrije status (26407, nr. 4);

- motie-Stellingwerf/M.B. Vos over de Europese regelgeving (26407, nr. 6);

- motie-Stellingwerf/Van der Vlies over "pas op de plaats" (26407, nr. 7);

- motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over het vertrouwen van de burger (26407, nr. 8);

- motie-Hermann c.s. over een gentechvrije voedselketen (26407, nr. 9);

- motie-Hermann/M.B. Vos over het gebruik van antibiotica als markergen (26407, nr. 10);

- motie-Hermann/M.B. Vos over genetisch gemanipuleerde gewassen (26407, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Stellingwerf/Van der Vlies (26407, nr. 7) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • - Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg en Oostenrijk zich tijdens de laatste Raad van milieuministers hebben uitgesproken voor het voorlopig niet toestaan van nieuwe marktintroducties van GGO's;

  • - deze vijf landen binnen de EU een blokkerende minderheid vormen en derhalve de andere EU-landen kunnen dwingen in dezen een pas op de plaats te maken;

  • - het nog onduidelijk is of de door de Nederlandse regering voorgestane aanpak, namelijk de nieuwe eisen nu reeds van toepassing te laten zijn, juridisch houdbaar is;

  • - het voorts onduidelijk is hoe de politieke discussies in het Europees Parlement aangaande deze wijzigingsvoorstellen uit zullen pakken;

verzoekt de regering zich aan te sluiten bij de door de vijf genoemde landen beoogde "pas op de plaats" ten minste tot het moment dat de nieuwe richtlijn rechtskracht heeft gekregen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Stellingwerf en Van der Vlies. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (26407).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan, dat wij daar nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Udo (VVD):

Voorzitter! Ik wil u mededelen dat mijn fractie tegen de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven c.s. op stuk nr. 8 zal stemmen, omdat wij duidelijk moeten zijn. Oplossingen met betrekking tot risico's en kennis van genetische modificatie moeten worden gevonden door zeer zorgvuldige regelgeving en werkwijzen op nationaal en Europees niveau. Deze doelstelling is wat ons betreft niet te bereiken via een brede commissie biotechnologie.

In stemming komt de motie-Stellingwerf c.s. (26407, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/M.B. Vos (26407, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stellingwerf/Van der Vlies (26407, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. (26407, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, het CDA en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hermann c.s. (26407, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hermann/M.B. Vos (26407, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hermann/M.B. Vos (26407, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven