Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de rechtsbijstand, te weten:

- de motie-Marijnissen over de dreigende sluiting van bureaus voor rechtshulp (26200 VI, nr. 58);

- de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. over verhoging van de uurvergoeding (26200 VI, nr. 59).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

In stemming komt de motie-Marijnissen (26200-VI, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. (26200-VI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven