Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over culturele diversiteit, te weten:

- de motie-Nicolaï c.s. over een 3%-regeling (26565, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Visser-van Doorn (CDA):

Zou ik mogen vragen wat de regering gaat doen met de aangenomen motie over diversiteit?

De voorzitter:

Ik denk dat we dat maar eens aan minister Hermans moeten vragen.

Minister Hermans:

Wij zullen de motie meenemen naar het kabinet.

Naar boven