21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok “Europe Central” tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300) – 33191

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 5 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling – 33192

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 5 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

101 brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32658, 32609-VIII, 32469, 32677, 32780-VI, 32780-B, 32780-C, 33011, 32453, 32356, 32665, 32206, 32710-IXA, 32710-IXB, 32780-IXA, 32780-IXB, 32445, 32763, 32780-I, 32780-III, 32617, 33029, 32780-V, 32710-V, 32710-VI, 32250, 32780-IIB, 32780-IV, 32780-VII, 32780-H, 32780-XIII, 32780-F, 32710-I, 32710-III, 32693, 32696, 32710-XIII, 32710-XIV, 32780-XII, 32780-A, 32710-XI, 32710-XII, 32710-A, 32554, 32609-XVI, 32780-XVI, 32609-XVII, 32587, 32710-XVI, 32710-XVII, 32863, 32710-G, 32780-G, 32870, 32710-XV, 32710-E, 32609-XV, 32780-XV, 32431, 32710-VIII, 32780-VIII, 32705, 32586, 32358, 32581, 32835, 32710-VII, 32710-IV, 32710-XVIII, 32710-IIA, 32710-IIB, 32780-IIA, 32792, 32319, 32551, 31832, 32168, 32702, 32700, 31997, 32316, 32543, 32810, 30922, 32261, 31531, 32664, 32825, 32196, 32467, 32454, 32770, 32806, 32710-B, 32710-C, 32818, 32788, 32377, 32393, 32718 en 32177 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brief regering

Afschrift van antwoordbrieven inzake afwikkeling van de zaak Mauro – 19637-1500

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 februari 2012 – 21501-02-1126

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Eurogroep 20 februari 2012 – 21501-07-887

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 17 februari 2012 – 21501-31-268

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording resterende vragen inzake asbestverwijdering uit scholen en het inventariseren en saneren van asbest vanuit het algemeen overleg Risicobeleid d.d. 2 februari 2012 – 22343-279

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman over de verplichting tot inchecken voor houders van een ov-jaarkaart – 23645-495

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de proef met drugshonden in justitiële jeugdinrichtingen – 24587-457

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van bevindingen Stichting uitvoering omslagregelingen (SUO) 2007 en 2008 – 25268-77

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten – 27406-195

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Doorlooptijden B9-regeling – 28638-74

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapporten over de acute zorg en de acute verloskundige zorg – 29247-171

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek werking en toekomstbestendigheid van de Wet Geneesmiddelenprijzen – 29248-227

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

WODC-rapport "Voorwaardelijk vrij. Een evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling" – 29279-140

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake IAO Verdragen en Herziene Code inzake sociale zekerheid – 29427-81

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rechtspositie van huishoudelijk personeel – 29544-382

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Actuele stand van zaken Sw-bedrijven Westrom en De Risse – 29817-84

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028 – 30234-58

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit etikettering energiegebruik personenauto's – 31209-155

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk (31288, nr. 184) en kamervragen betreffende de aan de voormalig bestuurders van Inholland toegekende vergoedingen – 31288-258

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht en handhaving kinderopvang – 31322-170

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns – 31757-42

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toenemende medicalisering van de jeugd – 31839-178

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt inzake de voorgestelde Passenger Name Record (PNR) richtlijn – 32317-107

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt over advies Gezondheidsraad "Q-koorts: risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal" – 32793-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg “Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd” – 32793-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het briefadvies van de Gezondheidsraad getiteld Laaggeletterdheid te lijf – 32793-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gezondheidsrisico’s en vroegopsporing – 32793-19

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending van de brief over AWACS – 33000-XII-113

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 24 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gedragscode Medische Hulpmiddelen – 33000-XVI-166

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV artikel 1 (Waarborgfunctie) – 33189-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 16 maart 2012 – 21501-02-1127

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Ecofin-raad van 21 februari 2012 te Brussel – 21501-07-888

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg inzake HSA van 15 februari 2012 over conclusies externe toetsing – 22026-355

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid – 25232-60

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederland gastland van de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN ERIC – 27406-196

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de motie-Schouw inzake waterschapstaken (motie 33000-VII, nr. 98) – 27625-255

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 – 28684-339

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Heijnen (30372, nr. 35) over geschikt maken van DigiD voor het indienen van inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen – 30372-40

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op het proces indicatoren voor valorisatie – 31288-259

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op moties en een toezegging inzake kinderopvang – 31322-171

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties betreffende ganzen (32372, nrs. 80 en 81) – 32372-89

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Child Labour Free Zones en gesteunde projecten vanuit het Mensenrechtenfonds – 32605-70

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Prijsvolatiliteit en G20 – 32708-21

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het CBS/CPB rapport "Kenmerken van wederuitvoerbedrijven" – 33000-XIII-169

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Uitvoering motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI, nr.63) over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33000-XVI-150) – 33000-XVI-167

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg – 33000-XVI-168

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting – 33047-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 2 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Prestaties in de strafrechtketen – 33173-3

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Initiatiefwetgeving

Voorstel van wet van de leden Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg – 33188

Tweede Kamerlid, T. Dibi – 1 maart 2012

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Costa Rica inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken, met Protocol; San José, 29 maart 2011 – 33190

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Aanbieding eerste Verzamelbrief van 2012 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten zal worden verzonden – 2012Z03696

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 29 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding van de vertrouwelijke antwoordbrief inzake de rechtsgang betreffende verblijfs- en omgangsregeling n.a.v. het verzoek van de cie V & J (zie 2011Z21496/2011D55600) – 2012Z03909

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 1 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

  • - Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2012, 24) (33183) (R1975);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen (33185);

c. de vaste commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel:

  • - Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33068);

d. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg (33184);

e. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) (33186).

Naar boven