Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 13 december 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 december

14.00 uur

Woensdag 18 december

10.15 uur

Donderdag 19 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Functioneren rijksdienst

De Voorzitter: dhr. Middendorp verzoekt zijn motie op stuk nr. 264 aan te houden.

31 490, nr. 261

– de motie-Van der Molen over de Kamer jaarlijks informeren over de spreiding van de rijkswerkgelegenheid

31 490, nr. 262

– de motie-Van der Molen over een brede definitie van rijkswerkgelegenheid

31 490, nr. 263

– de motie-Van der Molen over een uniforme methodiek voor het in kaart brengen van de rijkswerkgelegenheid

31 490, nr. 264 (aangehouden)

– de motie-Middendorp over het versterken van de positie van de Minister van BZK op het gebied van ICT

31 490, nr. 265 (aangehouden)

– de motie-Özütok over het realiseren van tijdelijke woonruimte voor daklozen in leegstaande rijksgebouwen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 063

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

35 063 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Rog (10,I) over de vrijwillige eigen bijdrage op profielscholen

 • Indien verworpen:

 • – amendement Van Meenen (9,I) over de financiering van extra activiteiten op profielscholen

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Rog (10,II)

 • Indien verworpen:

 • – amendement Van Meenen (9,II)

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Rog (10,III)

 • Indien verworpen:

 • – amendement Van Meenen (9,III)

– onderdeel B

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Rog (10,IV)

 • Indien verworpen:

 • – amendement Van Meenen (9,IV)

– onderdeel B

– artikel IV

– artikel V, onderdeel A

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Rog (10,V)

 • Indien verworpen:

 • – amendement Van Meenen (9,V)

– onderdeel B

– artikel V

– artikelen VI en VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten

35 063, nr. 11

– de motie-Rog/Rudmer Heerema over de toegankelijkheid van profielscholen voor leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 268

Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 59 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-A, nr. 59 (gewijzigd, was nr. 22 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Remco Dijkstra over een inventarisatie naar de benodigde budgetten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Middelbaar beroepsonderwijs

De Voorzitter: mw. Westerveld verzoekt haar motie op stuk nr. 451 aan te houden.

31 524, nr. 445

– de motie-Van Meenen over de diplomabekostiging in het mbo

31 524, nr. 446 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over de gelijke positie van mbo-studenten

31 524, nr. 447

– de motie-Bruins over het belang van beroepsonderwijs voor de kenniseconomie

31 524, nr. 448

– de motie-Van den Hul/Van Meenen over het traineeshipprogramma van het Rijk toegankelijk maken voor mbo- en hbo-studenten

31 524, nr. 449 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Van den Berge over versterken van de medezeggenschap van mbo-studenten

31 524, nr. 450

– de motie-Westerveld c.s. over meer passende stageplekken creëren voor mbo-studenten

31 524, nr. 451 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Van den Berge over de hoeveelheid tijd en middelen voor stagebegeleiding

31 524, nr. 452

– de motie-Kwint/Westerveld over gevolgen van het afschaffen van de vrijwillige bijdrage in het mbo

31 524, nr. 453

– de motie-Kwint/Van Meenen over betrokkenheid via de medezeggenschap bij het schrappen of samenvoegen van opleidingen

31 524, nr. 454

– de motie-Kuik/Smals over opstellen van een strategie

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

De Voorzitter: dhr. Van Meenen trekt zijn motie op stuk nr. 127 in.

26 695, nr. 126

– de motie-Smals c.s. over beleid om ouderbetrokkenheid te stimuleren

26 695, nr. 127 (ingetrokken)

– de motie-Van Meenen over het op de arbeidsmarkt volgen van jongeren met een startkwalificatie

26 695, nr. 128

– de motie-Kuik/Smals over het wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht indienen voor de zomer van 2020

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dienst Uitvoering Onderwijs

25 268, nr. 178

– de motie-Westerveld over financieel tegemoetkomen van 573 gedupeerde Open Universiteit-studenten

25 268, nr. 179

– de motie-Van der Molen/Futselaar over definitieve duidelijkheid over de uitkomsten van Beter Benutten

25 268, nr. 180

– de motie-Van der Molen/Palland over aanspraak van oud-studenten op het STAP-budget

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Techniekpact

32 637, nr. 391

– de motie-Kerstens/Moorlag over uitbreiding en intensivering van het Techniekpact

32 637, nr. 392

– de motie-Amhaouch/Bruins over wegnemen van drempels voor bedrijven die een bijdrage willen leveren aan techniekonderwijs

32 637, nr. 393

– de motie-Van Raan over het lesmateriaal van Shells kinderraden

32 637, nr. 394

– de motie-Van Raan over de bestaande ethische afwegingskaders van het Techniekpact

32 637, nr. 395

– de motie-Westerveld/Van den Berge over technisch geschoolden die voor een niet-technische baan kiezen

32 637, nr. 396

– de motie-Paternotte over de mogelijkheid om een startkwalificatie bij Codam te behalen

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 282

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

35 282 (bijgewerkt t/m amendement nr. 47)

– artikel I, aanhef

– amendement De Graaf/Beertema (20,I) over het bevorderen van Nederlandstalig onderwijs

– onderdeel A

– amendement Bisschop (45) over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands

– amendement De Graaf/Beertema (20,II)

 • Indien 20 verworpen:

 • – amendement Westerveld/Van den Hul (26) over het stellen van nadere eisen rondom Nederlandse uitdrukkingsvaardigheden door de instellingen

  • NB. Indien zowel 45 als 26 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 45, onderdeel 2.

  – amendement Van der Molen (21,I) over het schrappen van de mogelijkheid tot een generieke ontheffing

  • NB. Indien zowel 24 als 21 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • NB. Indien zowel 26 als 21 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 21,I en vervalt het met 26voorgestelde achtste lid.

  – onderdeel B

  – amendement Van der Molen (21,II)

  – onderdeel Ba

  – onderdeel C

  – amendement De Graaf/Beertema (20,III)

  – onderdeel Ca

  – amendement Van der Molen (23,I) over een accreditatiekader en eisen aan de taalontwikkeling (invoegen onderdeel Cb)

  – amendement De Graaf/Beertema (20,IV)

  – onderdeel D

  – amendement De Graaf/Beertema (20,V)

  – amendement Van der Molen (28) over gelijkloop van toestemming en accreditatie

  – amendement Wiersma/Van der Molen (13) over bij AMvB aanwijzen van uitzonderingen op de meerwaardetoets

  – onderdeel E

  – amendement Van der Molen (23,II) (invoegen onderdeel Ea)

  – amendement De Graaf/Beertema (20,VI)

  – onderdeel F

  – amendement De Graaf/Beertema (20,VII) (invoegen onderdeel Fa)

  – amendement De Graaf/Beertema (20,VIII)

  – onderdeel G

  – amendement Van der Molen (23,III) (invoegen onderdeel Ga)

  – amendement De Graaf/Beertema (20,IX)

  – onderdeel H

  – onderdeel I

  – amendement De Graaf/Beertema (20,X) (invoegen onderdelen Ia t/m Ic)

  – amendement De Graaf/Beertema (20,XI)

  – onderdeel J

  – onderdelen K en L

  – amendement Futselaar (12,I) over toestemming achteraf op de capaciteitsfixus

  – amendement De Graaf/Beertema (20,XII)

  – onderdeel La

  – amendement Futselaar (12,II)

  – onderdeel Lb

  – amendement Futselaar (12,III)

  – onderdeel Lc

  – amendement De Graaf/Beertema (20,XIII)

  – amendement Baudet (47,I) over het noodzakelijkheidscriterium

  • Indien 20 verworpen:

  • – amendement Van der Molen (27,I) over invulling van het taalbeleid

   • Indien 27 verworpen:

   • – amendement Bisschop (11) over taalbeleid bij opleidingen in andere taal

  – amendement Van der Molen (22) over een voorhangprocedure voor het meerwaarde-criterium

  • NB. Indien zowel 47 als 22 wordt aangenomen, ziet de voorhang van 22 op het noodzakelijkheidscriterium van 47,I.

  – onderdeel M

  – onderdelen N en O

  – amendement Paternotte (19,I) over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus

  • NB. Indien zowel 27 als 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  – amendement Van der Molen (27,II)

  – onderdeel P

  – onderdelen Q t/m S

  – amendement Futselaar (12,IV)

  – onderdeel T

  – onderdelen V t/m Z

  – amendement Westerveld/Van den Hul (25) over aanspraak op profileringsfonds voor non-EER-studenten (invoegen onderdeel Za)

  – onderdelen AA en AAa

  – amendement Futselaar (12,V t/m VII)

  • Indien 12 verworpen:

  • – amendement Wiersma/Van der Molen (46) over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten

  – amendement Paternotte (19,II)

  – gewijzigd amendement Wiersma/Van der Molen (17) over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus

  – onderdeel BB

  – onderdelen BBa t/m EE

  – amendement Paternotte (19,III)

  – onderdeel FF

  – onderdeel GG

  – amendement Paternotte (19,IV)

  – onderdeel HH

  – onderdelen II en JJ

  – amendement Paternotte (19,V)

  – onderdeel KK

  – onderdeel LL

  – amendement De Graaf/Beertema (20,XIV)

  – onderdeel MM

  – artikel I

  – artikel II, onderdeel A

  – amendement De Graaf/Beertema (20,XV)

  – amendement Baudet (47,II)

  – onderdeel B

  – onderdeel C

  – artikel II

  – artikelen III t/m VI

  – beweegreden

  – wetsvoorstel

  Stemmingen

  13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet taal en toegankelijkheid)

  35 282, nr. 29

  – de motie-Paternotte/Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten

  35 282, nr. 30

  – de motie-Paternotte/Bruins over het verhogen van de stay rate van internationale studenten in Nederland

  35 282, nr. 31

  – de motie-Paternotte/Van den Hul over activiteiten voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren

  35 282, nr. 32

  – de motie-Wiersma/Van der Molen over nadere afspraken over studentmobiliteit

  35 282, nr. 33

  – de motie-Wiersma/Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten

  35 282, nr. 34

  – de motie-Wiersma/Paternotte over een internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs

  35 282, nr. 35

  – de motie-Wiersma/Paternotte over talent als standaardonderdeel in handelsmissies

  35 282, nr. 36

  – de motie-Wiersma/Van der Molen over onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering bij mbo-instellingen in grensregio's

  35 282, nr. 37

  – de motie-Futselaar over het wettelijk vastleggen van de facilitering van opleidingscommissies

  35 282, nr. 38

  – de motie-Futselaar over de beperking van het actief werven van internationale studenten

  35 282, nr. 39

  – de motie-Van den Hul/Westerveld over besluitvorming over de toekomst van de Neso's

  35 282, nr. 40

  – de motie-Van den Hul/Westerveld over afspraken over instellingscollegegeld

  35 282, nr. 41

  – de motie-Westerveld/Van den Hul over afzien van een minimumtarief voor instellingscollegeld

  35 282, nr. 42

  – de motie-Westerveld/Van den Hul over geen kansenongelijkheid bij selectieprocedures

  35 282, nr. 43

  – de motie-Van der Molen over de AMvB over het niveau van het Nederlands uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer sturen

  35 282, nr. 44

  – de motie-Van der Molen over het begrip «meerwaarde» concreet uitwerken

  Stemmingen

  14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO IGJ

  33 149, nr. 57

  – de motie-Kerstens over het voorkomen van stagemisbruik

  33 149, nr. 58 (aangehouden)

  – de motie-Van den Berg/Slootweg over transparante rapportages door zorgaanbieders

  33 149, nr. 59

  – de motie-Van den Berg over het toezicht op nieuwe zorgaanbieders

  Stemmingen

  15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

  De Voorzitter: dhr. Kerstens verzoekt zijn motie op stuk nr. 193 aan te houden.

  23 235, nr. 188

  – de motie-Hermans over besluitvorming over herkenbare en aanspreekbare teams in de wijk

  23 235, nr. 189

  – de motie-Ellemeet over doorberekening van de ova-ruimte meetbaar maken

  23 235, nr. 190

  – de motie-Sazias/Slootweg over betere informatie over casemanagement dementie

  23 235, nr. 191

  – de motie-Slootweg c.s. over samenwerking tussen huisartsen en casemanagers dementie

  23 235, nr. 192

  – de motie-Bergkamp/Slootweg over duidelijke informatie van de zorgverzekeraars over de mogelijkheden van en de vergoedingen voor dementiezorg

  23 235, nr. 193 (aangehouden)

  – de motie-Kerstens over een plan over het inzetten van niet bestede middelen voor zorg thuis

  Stemmingen

  16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

  31 753, nr. 185

  de motie-Van Nispen/Van den Berge over een inhoudelijke discussie over de toekomst van de gesubsidieerde rechtsbijstand

  31 753, nr. 186

  de motie-Van Nispen c.s. over de scheefgroei in de puntentoekenningen bij de rechtsbijstand

  31 753, nr. 187

  de motie-Van Nispen c.s. over voorstellen voor de jonge aanwas van sociaal advocaten

  31 753, nr. 188

  de motie-Van den Berge/Van Nispen over het terugdringen van de door overheden gemaakte kosten voor rechtsbijstand

  Stemmingen

  17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kansspelen

  24 557, nr. 154

  – de motie-Van Nispen c.s. over vergunningen voor betrouwbare, bonafide aanbieders van onlinekansspellen

  24 557, nr. 155

  – de motie-Van Nispen c.s. over de wijze waarop meeropbrengsten van onlinekansspelen ten goede komen aan sport

  24 557, nr. 156

  – de motie-Van Nispen c.s. over het handhaven van de kansspelwetgeving door de Kansspelautoriteit

  24 557, nr. 157 (aangehouden)

  – de motie-Van Nispen c.s. over voldoen aan de voorwaarden voor een succesvol verslavingspreventiebeleid

  24 557, nr. 158

  – de motie-Van den Berge c.s. over aanvullende maatregelen ter bescherming van jongeren

  24 557, nr. 159

  – de motie-Van Toorenburg c.s. over een vetorecht voor NOC*NSF en sportbonden voor wat betreft het kansspelaanbod

  24 557, nr. 160

  – de motie-Van der Graaf c.s. over het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uur

  24 557, nr. 161

  – de motie-Van der Graaf c.s. over de leeftijdsgrens van beroemdheden in reclame voor kansspelen op ten minste 25 jaar stellen

  24 557, nr. 162

  – de motie-Van der Staaij/Van der Graaf over een wettelijke verhoging van de leeftijd voor deelname aan kansspelen

  24 557, nr. 163

  – de motie-Van der Staaij/Van der Graaf over de toepassing van reclameregels voor tabak en softdrugs op kansspelen

  Stemmingen

  18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Herijking Ouderschap

  33 836, nr. 48

  – de motie-Bergkamp c.s. over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

  33 836, nr. 49

  – de motie-Van der Staaij over het voorkomen van nadelige gevolgen van draagmoederschap in het buitenland

  Stemmingen

  19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wadden

  29 684, nr. 192

  – de motie-Gijs van Dijk over MSC verantwoordelijk houden voor de opruimkosten van het afval van de MSC Zoe

  29 684, nr. 193

  – de motie-Kröger over lessen over plastic afval trekken uit de ramp met de MSC Zoe

  29 684, nr. 194

  – de motie-Kröger over genoeg geld voor Fishing for Litter garanderen

  29 684, nr. 195

  – de motie-Wassenberg/Van Esch over stoppen met activiteiten die het Waddenecosysteem schaden

  29 684, nr. 196

  – de motie-Wassenberg/Van Esch over vertegenwoordiging van het Ministerie van Defensie in het bestuurlijk overleg Waddengebied

  29 684, nr. 197

  – de motie-Aukje de Vries/Van der Graaf over alle juridische mogelijkheden inzetten indien rederij MSC niet volledig de kosten van de veroorzaakte schade betaalt

  29 684, nr. 198

  – de motie-Aukje de Vries c.s. over de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aanmerken als van maatschappelijk en economisch belang

  Stemmingen

  20. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Water

  35 300-XII, nr. 72

  – de motie-Wassenberg/Van Esch over het oormerken van het resterende bedrag in het Waddenfonds voor natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstellingen

  35 300-XII, nr. 73

  – de motie-Wassenberg/Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds

  Stemmingen

  21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad d.d. 2-3 december 2019

  21 501-33, nr. 790

  – de motie-Kröger/Snels over het met een kopgroep afspreken van een kerosineaccijns

  21 501-33, nr. 791

  – de motie-Remco Dijkstra c.s. over een gelijkstelling van passagiersrechten aan de rechten van vliegtuigpassagiers

  Stemmingen

  22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maritiem

  De Voorzitter: mw. Kröger wenst haar motie op stuk nr. 259 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

  31 409, nr. 258 (aangehouden)

  – de motie-Kröger c.s. over een schadefonds voor onderzoek naar en voorkoming van langetermijnschade aan de Wadden

  31 409, nr. 259 (gewijzigd)

  – de gewijzigde motie-Kröger c.s. over het openarmenbeleid zodanig vormgeven dat ngo's met humanitaire missies zich welkom voelen in Nederland

  31 409, nr. 260

  – de motie-Postma c.s. over maatregelen om de stikstofdepositie door zeescheepvaart te verminderen

  31 409, nr. 261

  – de motie-Van Esch over monitoren of er een toename is van varend ontgassen in de aangewezen gebieden

  31 409, nr. 262

  – de motie-Van Esch/Wassenberg over de Kamer de gelegenheid bieden zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van MSC

  31 409, nr. 263

  – de motie-Laçin c.s. over uiterlijk op 1 juli 2020 een landelijk verbod op het varend ontgassen

  31 409, nr. 264

  – de motie-Remco Dijkstra over internationaal opkomen voor de Nederlandse maritieme sector

  31 409, nr. 265

  – de motie-Van der Graaf c.s. over als noodmaatregel een permanente afsluiting van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden

  Stemmingen

  23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

  De Voorzitter: dhr. Schonis wenst zijn motie op stuk nr. 880 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

  29 984, nr. 873

  – de motie-Van Aalst over overleg met ProRail over de opslag van grond

  29 984, nr. 874

  – de motie-Amhaouch c.s. over het project Vierpaardjes

  29 984, nr. 875

  – de motie-Amhaouch/Schonis over een sluitend plan op het gebied van de capaciteit op het spoor

  29 984, nr. 876

  – de motie-Gijs van Dijk over een pilot met het elektrificeren van dieseltreinen

  29 984, nr. 877

  – de motie-Kröger/Laçin over stikstofruimte voor spoorwerkzaamheden

  29 984, nr. 878

  – de motie-Kröger/Schonis over kansen en knelpunten om nachttreinen op kansrijke corridors te laten rijden

  29 984, nr. 879

  – de motie-Schonis/Kröger over een proef met een speciale evenementtrein voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam

  29 984, nr. 880 (gewijzigd)

  – de gewijzigde motie-Schonis/Kröger over een Europees plan om het hsl-netwerk in Europa te verbeteren

  Stemming

  24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

  21 501-20, nr. 1494

  – de motie-Leijten over een alternatief voor het automatisch gericht zijn op uitbreiding van de EU

  Stemmingen

  25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

  De Voorzitter: dhr. Weverling wenst zijn motie op stuk nr. 1081 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

  28 286, nr. 1075

  – de motie-Von Martels over advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden over training en opvoeding van honden voor bijzondere doeleinden

  28 286, nr. 1076

  – de motie-Futselaar over vereisten voor eigenaren van hoogrisicohonden

  28 286, nr. 1077

  – de motie-Graus/Wassenberg over borgen van het welzijn van alle noodhulpbehoevende dieren

  28 286, nr. 1078

  – de motie-Graus/Wassenberg over gemeenten en provincies korten die niet voldoen aan de wettelijk geborgde zorgplicht

  28 286, nr. 1079

  – de motie-Graus/Wassenberg over in gesprek gaan met gemeenten en provincies over de zorgplicht voor wilde of verwilderde dieren

  28 286, nr. 1080

  – de motie-Graus over aanpassing van de cascade inzake antibiotica

  28 286, nr. 1081 (gewijzigd)

  – de gewijzigde motie-Weverling over de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden

  28 286, nr. 1082

  – de motie-Van Kooten-Arissen over transparantie over de huisdierenhandel in Nederland

  28 286, nr. 1083

  – de motie-Van Kooten-Arissen over minimale huisvestingseisen per diersoort

  Stemmingen

  26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

  28 973, nr. 223

  – de motie-Ouwehand over de volledige werkelijkheid achter de totstandkoming van dierlijke producten bekendmaken

  28 973, nr. 224

  – de motie-Ouwehand over het centraal registreren en terugdringen van de sterfte van alle diersoorten in de veehouderij

  28 973, nr. 225

  – de motie-Futselaar over normen voor brandwerendheid en veiligheid van technische ruimtes

  28 973, nr. 226

  – de motie-Futselaar over geen uitzondering voor de vleeskalversector voor het stelsel van dier- en fosfaatrechten

  28 973, nr. 227

  – de motie-Graus over een eigendomsakte voor paarden

  28 973, nr. 228

  – de motie-Graus/Wassenberg over handhaving op en bestraffing van paardenmishandeling

  28 973, nr. 229

  – de motie-Kerstens/Moorlag over gebruik van de best beschikbare, legale technieken bij het doden van dieren

  28 973, nr. 230

  – de motie-De Groot over een positieve definitie van dierenwelzijn

  28 973, nr. 231

  – de motie-De Groot over het ontbreken van het artikel «zorgplicht» in de Wet dieren

  28 973, nr. 232

  – de motie-De Groot over verbetering van de marktkansen voor dierenwelzijn

  Stemmingen

  27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

  De Voorzitter: mw. Ellemeet wenst haar motie op stuk nr. 41 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

  35 300-XVI, nr. 41 (gewijzigd)

  – de gewijzigde motie-Ellemeet/Dik-Faber over bestaande subsidieregelingen op het gebied van klimaat en milieu toegankelijk maken voor zorginstellingen

  Stemmingen

  28. Stemmingen over: moties ingediend bij VAO Wapenexportbeleid

  22 054, nr. 317

  – de motie-Karabulut over onderzoek naar schending van de EU-wapenexportcriteria

  22 054, nr. 318

  – de motie-Karabulut over opleggen van sancties aan wapenexporterende landen die criteria schenden

  22 054, nr. 319

  – de motie-Diks over blokkeren van doorvoer zonder overlading van militaire goederen

  22 054, nr. 320

  – de motie-Diks over harmonisatie van het wapenexportbeleid van EU-lidstaten

  22 054, nr. 321

  – de motie-Van Haga over geen vergunningen afwijzen voor retour na reparatie, onderhoud of nalevering

  22 054, nr. 322

  – de motie-Van Haga over aanhouden van een vergunningsaanvraag bij statusverandering van een land

  Stemmingen

  29. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Iran

  33 783, nr. 36

  – de motie-Ploumen c.s. over het grove optreden van de Iraanse autoriteiten stevig veroordelen

  33 783, nr. 37

  – de motie-Van Ojik c.s. over het actief volgen van processen tegen mensenrechtenverdedigers in Iran

  33 783, nr. 38

  – de motie-Sjoerdsma c.s. over onderzoeken of informatie afkomstig uit inlichtingen openbaar kan worden gemaakt ten behoeve van een strafzaak

  33 783, nr. 39

  – de motie-De Roon over volledige terugtrekking uit INSTEX

  33 783, nr. 40

  – de motie-Karabulut c.s. over vrijlating van alle politieke gevangenen in Iran

  Stemmingen

  30. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein

  33 694, nr. 54

  – de motie-Verhoeven over internationale coördinatie van politieke attributie van cyberaanvallen

  33 694, nr. 55

  – de motie-Karabulut over onafhankelijk onderzoek naar de legaliteit van de cyberaanval op Iran

  Stemmingen

  31. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO ontwerpAanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  34 864, nr. 23

  – de motie-Van Gerven over de omgang met bodemverontreiniging nabij drinkwatervoorzieningen

  34 864, nr. 24

  – de motie-Van Gerven/Laçin over een pfas-norm van 0,1 microgram bij drinkwaterwinningsgebieden

  34 864, nr. 25

  – de motie-Ronnes over integrale visies op grondwaterbeheer onder regie van de provincies

  34 864, nr. 26 (aangehouden)

  – de motie-Smeulders/Kröger over kaders voor het verwijderen van zeer zorgwekkende stoffen uit de bodem

  34 864, nr. 27 (aangehouden)

  – de motie-Smeulders over afspraken met de relevante partners over de budgetten voor bodemsanering

  Stemmingen

  32. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

  32 852, nr. 99

  – de motie-Van Eijs over een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor alle vloertypen

  32 852, nr. 100

  – de motie-Van Eijs over het Versnellingshuis als centraal loket voor regelruimte voor circulaire initiatieven

  32 852, nr. 101

  – de motie-Van Eijs over een transitiewet circulaire economie

  32 852, nr. 102 (aangehouden)

  – de motie-Van Esch/Van Raan over cascadering voor binnenlandse en buitenlandse biomassa

  32 852, nr. 103

  – de motie-Kröger/Laçin over beperken van de export van plastic afval buiten de OESO

  32 852, nr. 104 (aangehouden)

  – de motie-Kröger over de doelstelling voor gerecycled materiaal in de textielketen

  32 852, nr. 105

  – de motie-Laçin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

  32 852, nr. 106

  – de motie-Laçin over voldoende capaciteit om kunstgrasvelden te recyclen

  32 852, nr. 107

  – de motie-Dik-Faber/Von Martels over een verplicht percentage recyclaat in kleding

  32 852, nr. 108

  – de motie-Ziengs over de importheffing op buitenlands afval

  Stemmingen

  33. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

  25 424, nr. 495 (aangehouden)

  – de motie-Van Toorenburg c.s. over verbreding van het toezicht van de inspectie

  25 424, nr. 496

  – de motie-Van Toorenburg/Kuiken over een werkbare standaard voor informatie-uitwisseling

  25 424, nr. 497

  – de motie-Van Wijngaarden c.s. over een handreiking aan zorgprofessionals om dossiers en gegevens te kunnen delen

  25 424, nr. 498

  – de motie-Van Wijngaarden c.s. over versterking van het lerend vermogen van het Openbaar Ministerie

  25 424, nr. 499

  – de motie-Van Wijngaarden c.s. over het verbeteren van de gegevensuitwisseling en plaatsing van mensen in een forensisch behandeltraject

  25 424, nr. 500

  – de motie-Groothuizen c.s. over delen van behandelinhoudelijke informatie met de inspectie

  25 424, nr. 501

  – de motie-Markuszower over het ontslag van alle verantwoordelijke falende actoren in de zaak Philip O.

  25 424, nr. 502

  – de motie-Van Nispen c.s. over toereikende tarieven in de forensische zorg

  25 424, nr. 503

  – de motie-Van Nispen c.s. over maatregelen zodat personen die forensische zorg nodig hebben deze zorg altijd krijgen

  Stemmingen

  34. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX en het VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

  28 089, nr. 154

  – de motie-Kröger over een gesloten ketenaanpak voor het transport en de verwerking van afval met pfas-stoffen

  28 089, nr. 155

  – de motie-Kröger over terugdringen van het gebruik, de productie en de verwerking van pfas

  28 089, nr. 156

  – de motie-Van Eijs over een vergunning- en MER-beoordelingsplicht voor het verondiepen van diepe plassen

  28 089, nr. 157

  – de motie-Laçin over methodes voor het identificeren en meten van pfas-stoffen

  28 089, nr. 158

  – de motie-Laçin over vervangen van pfas-houdende producten door pfas-vrije alternatieven

  28 089, nr. 159

  – de motie-Laçin over niet verlenen van vergunningen waarmee illegale lozingen gelegaliseerd kunnen worden

  28 089, nr. 160

  – de motie-Von Martels over de norm voor grond in niet-vrij liggende diepe plassen

  28 089, nr. 161

  – de motie-Von Martels/Ziengs over de criteria voor gebiedsspecifiek beleid

  28 089, nr. 162

  – de motie-Ziengs/Von Martels over een Europese aanpak van de pfas-problematiek

  28 089, nr. 163

  – de motie-Van Esch over verplicht dedicatietransport voor GenX en soortgelijke stoffen

  28 089, nr. 164

  – de motie-Van Esch over bepalen van de risicogrenzen van GenX in vissen

  Stemmingen

  35. Stemmingen in verband met:

  35 254

  Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  35 254 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

  – artikel I, onderdeel A

  – amendement Beckerman (8) over een instemmingsrecht voor huurdersorganisaties bij afwijken van de huursomstijging

  – amendement Beckerman (6) over uitbreiding van de huursombenadering

  – onderdeel B

  – artikel I

  – gewijzigd amendement Beckerman (10) over geen extra huurverhoging bovenop het inflatiepercentage (invoegen artikel IA)

  – artikel II

  – beweegreden

  – wetsvoorstel

  Stemmingen

  36. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Woningwet

  35 254, nr. 11

  – de motie-Beckerman c.s. over de afspraken over huurbevriezing algemeen verbindend verklaren

  35 254, nr. 12

  – de motie-Beckerman c.s. over een inflatievolgende huursom voor commerciële verhuurders

  35 254, nr. 13

  – de motie-Smeulders c.s. over huurders op de hoogte stellen van de mogelijkheden tot huurbevriezing en/of huurverlaging

  37. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

  38. Debat over de door ouders ontvangen dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

  35 350, nr. 1

  39. Debat over de Najaarsnota 2019 met maximum spreektijden van:

  10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

  7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

  5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie;

  2,5 minuten voor de leden Van Kooten-Arissen en Van Haga

  40. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

  41. VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  42. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  43. VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  35 000-XIII, nr. 84

  44. VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  45. VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  46. VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  33 118, nr. 120

  47. VSO ontwerpinvoeringsbesluit Omgevingswet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  48. VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  49. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  50. VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  51. VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  52. VAO CBR (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  53. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  54. VAO Politie (AO d.d. 05/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  55. VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  56. VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  57. VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

  35 273

  58. Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Langetermijnagenda

  20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2)

  – Kerstreces 2019

  14, 15 en 16 januari (week 3)

  – VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

  – VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

  – VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/12)

  – VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

  – VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)

  34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

  35 248 (Wet Loodsplicht nieuwe stijl)

  35 205 (Wet vliegbelasting))

  35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

  35 083 (Plantgezondheidswet))

  35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

  35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

  35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

  35 250 (Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen))

  35 271 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek)

  35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken)

  35 289 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden)

  35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

  21, 22 en 23 januari (week 4)

  35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

  35 251 (Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004)

  34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

  35 252 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten))

  35 260- (R2131) (Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102))

  35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties))

  35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

  35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

  34 972 (Wet digitale overheid)

  28, 29 en 30 januari (week 5)

  – VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)

  – VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

  34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  35 283 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas))

  35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel))

  35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo))

  4, 5 en 6 februari (week 6)

  35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

  35 049 (voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

  11, 12 en 13 februari (week 7)

  35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

  35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

  – VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

  – VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

  – Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

  32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

  34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

  35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

  35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

  35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

  35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

  34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

  34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

  34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

  34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

  (voortzetting)

  30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

  30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

  31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

  33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

  34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

  34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

  Te agenderen debatten

  1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

  2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

  3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

  4. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

  5. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

  6. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

  7. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

  8. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

  9. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

  10. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

  11. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

  12. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

  13. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

  14. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

  15. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

  16. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

  17. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

  18. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

  19. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

  20. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

  21. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

  22. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

  23. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

  24. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

  25. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

  26. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

  27. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

  28. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

  29. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

  30. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

  31. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

  32. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

  33. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

  34. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

  35. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

  36. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

  37. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

  38. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

  39. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

  40. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

  41. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

  42. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

  43. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

  44. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

  45. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

  46. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

  47. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

  48. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

  49. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

  50. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

  51. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

  532. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

  53. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

  54. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

  55. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

  56. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

  57. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

  58. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

  59. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

  60. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

  61. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

  62. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

  63. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

  64. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

  65. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

  66. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties (Weverling) (Minister J&V, Minister BZK, Staatssecretaris EZK en Minister BuZa)

  67. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

  68. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

  69. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

  70. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

  71. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

  72. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

  73. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

  74. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

  75. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

  76. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

  77. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

  78. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

  79. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

  80. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

  81. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

  82. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

  83. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

  84. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

  85. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

  86. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

  87. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

  88. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

  89. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

  90. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

  91. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

  92. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

  93. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

  94. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

  95. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

  96. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

  97. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

  98. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

  99. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

  100. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

  101. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

  102. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

  103. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

  104. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

  105. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

  106. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking (Kuiken) (Minister J&V, Minister RB)

  107. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

  108. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

  109. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

  110. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

  111. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

  112. Debat over de aangekondigde groeibrief van het kabinet (Wiersma) (Minister EZK)

  113. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

  114. Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (Minister BVO en Media)

  115. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

  116. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

  117. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

  118. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

  119. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

  120. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

  121. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

  122. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

  123. Debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

  124. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

  Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

  2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

  3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

  4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

  5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

  6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

  7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

  8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

  9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

  10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

  12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

  13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

  14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

  15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

  16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

  17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

  18. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

  19. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

  20. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

  21. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

  22. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

  23. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

  24. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

  25. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

  26. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

  27. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

  28. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

  29. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

  30. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

  31. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

  32. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

  33. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

  34. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

  35. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

  36. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

  37. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

  38. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

  39. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

  40. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

  41. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

  42. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

  43. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

  44. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

  45. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

  46. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

  47. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

  48. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

  49. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

  50. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

  51. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

  52. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

  53. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

  54. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

  55. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

  56. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Minister M&W, Minister EZK)

  57. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

  58. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

  59. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

  60. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

  61. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

  62. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

  63. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

  64. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

  65. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

  66. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

  67. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

  68. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

  69. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

  70. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

  71. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

  72. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

  73. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

  74. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

  75. Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (Futselaar) (Minister LNV)

  76. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

  77. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

  78. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

  79. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

  Wetgevings- en notaoverleggen

  Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

  Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Modern preventiebeleid» (Kamerstuk 35 182)

  Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

  Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

  Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

  Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie» (Kamerstuk 35 134)

  Maandag 16 december 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

  Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

  Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

  Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

  Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

  Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

  Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

  Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

  Maandag 17 februari 2020 van 11.00 tot 18.00 uur

  Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Curriculum.nu

  Recesperiodes

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020