Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 24 februari 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 maart

14.00 uur

Woensdag 2 maart

10.15 uur

Donderdag 3 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 2139 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2134

– de motie-Voordewind c.s. over Bagdad aanwijzen als 15c-gebied

19 637, nr. 2135

– de motie-Voordewind over een EU-actieplan voor vermiste kinderen

19 637, nr. 2136

– de motie-Voordewind over een versoepeling van beleid voor Ranov-vergunninghouders

19 637, nr. 2137

– de motie-Sjoerdsma c.s. over binnen zes maanden een asielprocedure afhandelen

19 637, nr. 2138 (aangehouden)

– de motie-Voortman over het EU-voorzitterschap aanwenden om verdwijningen van vluchtelingenkinderen tegen te gaan

19 637, nr. 2139 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman over de Prinses Julianakazerne in Den Haag

19 637, nr. 2140

– de motie-Voortman over de ambtelijk vastgestelde meerjarige productieprognose

19 637, nr. 2141

– de motie-Keijzer over het vertrek van uitgeprocedeerde asielzoekers

19 637, nr. 2142

– de motie-Keijzer over maatregelen voor spoedige beslissingen over asielaanvragen

19 637, nr. 2143

– de motie-Gesthuizen/Sjoerdsma over fouten niet in een later stadium tegenwerpen

19 637, nr. 2144

– de motie-Van Klaveren over een referendum bij het plaatsen van een asielzoekerscentrum

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 386, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen voor een richtlijn onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte) (COM (2015) 615)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij VAO Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid

De Voorzitter: mw. Voortman verzoekt haar motie op stuk nr. 233 aan te houden. Mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 238 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 420, nr. 231

– de motie-Yücel over de voortgang bij het bereiken van het wettelijk streefcijfer

30 420, nr. 232 (aangehouden)

– de motie-Yücel over aanpakken van bedreigingen en intolerantie in opvanglocaties

30 420, nr. 233 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Grashoff over alle functies van de rijksoverheid openstellen voor vrouwen

30 420, nr. 234

– de motie-Voortman/Grashoff over de voorkeur geven aan vrouwen bij staatsdeelnemingen

30 420, nr. 235

– de motie-Voortman/Grashoff over verwijderen van de «endorsement» als criterium voor aanmelding bij topvrouwen.nl

30 420, nr. 236

– de motie-Van Miltenburg over concrete actiepunten voor het uitdragen van onze normen en waarden

30 420, nr. 237 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp c.s. over vertrouwenspersonen voor asielzoekers in elke opvanglocatie

30 420, nr. 238 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Dijkstra over een veilige opvang voor lhbt'ers en andere kwetsbare individuen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Familierechtelijke onderwerpen

De Voorzitter: mw. Keijzer verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 13 alsnog in stemming te brengen.

33 836, nr. 9

– de motie-Yücel c.s. over voorkomen dat een vrouw gevangen blijft in een religieus huwelijk

33 836, nr. 10

– de motie-Van Nispen over financiële drempels voor mediation

33 836, nr. 11

– de motie-Van Nispen/Karabulut over versterken van de rechtspositie van vrouwen in huwelijkse gevangenschap

33 836, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp/Van Nispen over kinderen die het contact met de uitwonende ouder verliezen

33 836, nr. 13

– de motie-Keijzer over een voortgangsrapportage over het uitvoeringsplan

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over arbeidsmarktdiscriminatie

De Voorzitter: dhr. Van Weyenberg wenst zijn motie op stuk nr. 694 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 544, nr. 693

– de motie-Van Weyenberg/Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsdiscriminatie

29 544, nr. 694 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Weyenberg c.s. over intensiveren van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie

29 544, nr. 695

– de motie-Van Weyenberg c.s. over voorstellen om zwangerschapsdiscriminatie te verminderen

29 544, nr. 696

– de motie-Öztürk over streefcijfers voor het voorkomen van discriminatie

29 544, nr. 697

– de motie-Öztürk over onder de aandacht brengen van standaardclausules en -teksten

29 544, nr. 698

– de motie-Karabulut/Van Weyenberg over meer bevoegdheden en instrumenten voor de Inspectie SZW

29 544, nr. 699

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over gemotiveerd terugkoppelen van de redenen voor afwijzing bij een sollicitatie

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 296

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

– artikelen 1 t/m 7

– kaartbeeld behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving

32 637, nr. 227

– de motie-Van Gerven over het garanderen van de onafhankelijkheid van onderzoek uitgezet door een ministerie

32 637, nr. 228

– de motie-Van Gerven over het rechtstreeks naar de Kamer sturen van onderzoeken die in opdracht van een ministerie worden uitgevoerd

32 637, nr. 229

– de motie-Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

32 637, nr. 230

– de motie-Van Gerven over het aanpakken van de «baantjescarrousel» door het opstellen van een gedragscode

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie

34 300-X, nr. 84

– de motie-Jasper van Dijk/Belhaj over het onderzoek van RIVM inzake PX-10 aan een contra-expertise onderwerpen

34 300-X, nr. 85

– de motie-Jasper van Dijk over voor slachtoffers van PX-10 eenzelfde coulanceregeling als voor slachtoffers van chroom-6

34 300-X, nr. 86

– de motie-Belhaj/Jasper van Dijk over individuele claims van oud-medewerkers van Defensie

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

28 165, nr. 234

de motie-Van Tongeren over meerdere scenario's voor de nationalisatie van Borssele

28 165, nr. 235

de motie-Van Tongeren over een langetermijnstrategie voor staatsdeelnemingen

28 165, nr. 236

de motie-Van Tongeren over staatsdeelnemingen niet laten participeren in speculatie met radioactieve stoffen

28 165, nr. 237

de motie-Ronnes/Merkies over de voor- en nadelen van het verwerven van een staatsbelang in Urenco in kaart brengen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s

32 013, nr. 121

de motie-Koolmees/Nijboer over het gelijktrekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 237 (R 2054)

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

34 237 (R 2054) (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen I t/m III

– artikel IV, onderdelen A en B

– amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (9) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C t/m I

– artikel IV

– artikelen V t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

14. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

15. Debat over mijnbouw met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21 501-08, nr. 611

19. VSO Milieuraad d.d. 6 maart 2016 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

20. VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 18/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 196, nr. 390

21. VSO Energie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Energie (AO d.d. 10/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 292

25. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

34 374

26. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst)

34 255

27. Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) (voortzetting)

34 158

28. Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

34 336

29. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

Langetermijnagenda

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

8, 9, 10 maart 2016 (week 10)

– VAO Omgevingswet (AO d.d. 21/01)

– VAO Fokuswonen (AO d.d. 04/02)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 11/02

– VAO Reclassering (AO d.d. 17/02)

– VAO IVD-aangelegenheden (AO d.d. 17/02)

– VAO Politie (AO d.d. 17/02)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 236 (Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315))

34 237 (R 2054) ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

34 329 (Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

34 203 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK)

15, 16, 17 maart 2016 (week 11)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 219 (Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

34 314 (Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag)

22, 23, 24 maart 2016 (week 12)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

29, 30, 31 maart 2016 (week 13)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

5, 6, 7 april (week 14)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

12, 13, 14 april (week 15)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting))

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (voortzetting))

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

14. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

16. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

17. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

21. Debat over energie (Minister EZ)

22. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

23. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

24. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

25. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

26. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

27. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

29. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

30. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

32. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

33. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

34. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

35. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

36. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

37. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

38. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

40. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW) (was een dertigledendebat, nr. 7)

41. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

42. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

43. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

44. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

45. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

46. Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

47. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

48. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

49. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

50. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

51. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

52. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

53. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

54. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

55. Debat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

56. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

3. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

7. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

12. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

14. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

16. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

18. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

20. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

21. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

24. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

25. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

27. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over de vermogensrendementheffing (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Woensdag 2 maart 2016 van 10.00 uur tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Leijten: «Wmo 2015 in betere banen» (Kamerstuk 34 192)

Maandag 21 maart 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity (Kamerstuk 34 267)

Recesperiodes

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017