30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 17 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschillende gedocumenteerde gevallen zijn van asielzoekers die op de (nood)opvanglocaties te maken krijgen met discriminatoire pesterijen en bedreigingen;

overwegende dat de regering heeft gesteld dat het «in echte acute noodsituaties» natuurlijk denkbaar is dat lhbt-asielzoekers en andere kwetsbare groepen apart en veilig worden opgevangen;

verzoekt de regering, daadwerkelijk invulling te geven aan deze mogelijkheid van aparte, veilige opvang voor lhbt'ers en andere kwetsbare groepen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden, en over deze invulling de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Pia Dijkstra

Sjoerdsma

Naar boven