33 836 Personen- en familierecht

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 17 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in maart 2014 met een uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding is gekomen;

overwegende dat veel van de hierin voorgestelde maatregelen en pilots om vechtscheidingen te voorkomen en de positie van kinderen te verbeteren, nog niet (volledig) zijn opgestart en uitgevoerd;

verzoekt de regering om, voor het zomerreces van 2016 een voortgangsrapportage te sturen met betrekking tot het uitvoeringsplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven