34 386 EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615

Nr. 3 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2016

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij het EU-voorstel voor een richtlijn onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte) COM (2015) 615 (Kamerstuk 34 386, nr. 1), met de volgende afspraken formeel te beëindigen:

 • 1. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Kamer elk kwartaal, of eerder indien nodig, over de voortgang van de onderhandelingen (in de Raadswerkgroep Sociale Vraagstukken, Raadswerkgroep Technische harmonisatie en in de Raad Werkgelegenheid, Sociale Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC)), maar ook bij de onderhandelingen (trilogen) tussen Raad en Europees parlement.

 • 2. De Staatssecretaris rapporteert daarbij specifiek over:

  • a. Focus op toegankelijkheid van mainstream producten;

  • b. Omvang van problematiek rond participatie;

  • c. Omvang van problematiek functioneren markt voor toegankelijke producten en diensten;

  • d. Wijze van harmonisering.

 • 3. De Staatssecretaris informeert de Kamer tijdig wanneer hij voorziet in de onderhandelingen te moeten afwijken van het kabinetsstandpunt zoals weergegeven in het BNC-fiche (Kamerstuk 34 386, nr. 2) en/of nadien vastgelegd met de Kamer (bijv. in toezeggingen en moties).

 • 4. Het kabinet zal een Impact Assessment laten uitvoeren waarbij wordt gekeken naar onder andere regeldruk, financiële consequenties, eventuele tegenstrijdigheden, maatschappelijke winst voor mensen met een beperking en maatschappelijke kosten-baten analyse. In de Impact Assessment worden ook verschillende scenario’s/keuzes op impact beoordeeld. De Staatssecretaris zal de Impact Assessment aan de Kamer sturen.

Verder heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegd om

 • Met de Minister van Economische Zaken op te nemen of de Raad WSBVC (sociaal deel) of de Concurrentieraad de meest aangewezen raad is om tot besluitvorming te komen.

 • Met de Minister van Economische Zaken en met Actal bespreken hoe samengewerkt kan worden bij het uitvoeren van de Impact Assessment en de uitkomst hiervan schriftelijk aan de Kamer te melden.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de regering vastgelegd1.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven