Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 6 november 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 november

14.00 uur

Woensdag 11 november

10.15 uur

Donderdag 12 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

De Voorzitter: dhr. Klaver trekt zijn motie op stuk nr. 659 in.

29 544, nr. 656

– de motie-Vermeij over contact op maat tussen UWV en werkzoekende

29 544, nr. 657

– de motie-Vermeij/Krol over een extern boegbeeld tegen ouderenwerkloosheid

29 544, nr. 658

– de motie-Klaver/Vermeij over de SER laten adviseren over een kortere werkweek

29 544, nr. 659 (ingetrokken)

– de motie-Klaver over betaling van minimaal het wettelijk minimumloon door de rijksoverheid

29 544, nr. 660 (aangehouden)

– de motie-Ulenbelt over melden van een gezagsverhouding aan de Belastingdienst

29 544, nr. 661

– de motie-Van Weyenberg/Krol over verbetering van de arbeidsmarktomstandigheden van oudere werkzoekenden

29 544, nr. 662 (aangehouden)

– de motie-Krol over een pilot rijks-HR-beleid voor ouderen

29 544, nr. 663

– de motie-Krol over verbeteren van de persoonlijke begeleiding door UWV

29 544, nr. 664

– de motie-Anne Mulder/Vermeij over scholingsvouchers voor het overstappen naar andere sectoren

29 544, nr. 665

– de motie-Anne Mulder over een uitzondering op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 319

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 300 XVI, nr. 33

– de motie-Van Gerven over het publiek regelen van de uitvoering van de basisverzekering

34 300 XVI, nr. 34

– de motie-Van Gerven over het onderzoeken van een publieke variant in de ambulancezorg

34 300 XVI, nr. 35

– de motie-Van Gerven over een verbod op het betalen van goodwill bij huisartsen

34 300 XVI, nr. 36

– de motie-Van Gerven over een opt-out voor de gezondheidszorg bij handelsverdragen

34 300 XVI, nr. 37

– de motie-Van Gerven over het openbaar maken van de declaraties van zorgbestuurders en toezichthouders

34 300 XVI, nr. 38

– de motie-Van Gerven over de vergoeding van speciaal bereide geneesmiddelen

34 300 XVI, nr. 39

– de motie-Van Gerven over maximeren van het eigen risico op € 200

34 300 XVI, nr. 40

– de motie-Van Gerven over terminale zorgverlening door de vertrouwde zorgverlener

34 300 XVI, nr. 41

– de motie-De Lange/Bouwmeester over Samen Beslissen als standaard in de zorg

34 300 XVI, nr. 42

– de motie-Potters over een nieuwe norm voor zorginstellingen in de langdurige zorg

34 300 XVI, nr. 43

– de motie-Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura

34 300 XVI, nr. 44

– de motie-Bruins Slot over de jaarlijkse indexatie van het eigen risico

34 300 XVI, nr. 45

– de motie-Bruins Slot/Otwin van Dijk over het criterium «medische noodzaak» bij verstrekking van hulpmiddelen

34 300 XVI, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot over uitwijken bij naderende voorrangsvoertuigen

34 300 XVI, nr. 47

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over de begeleiding voor kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben

34 300 XVI, nr. 48

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over een Wlz-indicatie voor licht verstandelijk gehandicapten vanaf hun 18de

34 300 XVI, nr. 49

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over wijziging van de AMvB op grond van de Wet op de zorgtoeslag

34 300 XVI, nr. 50

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over aan zorgverzekeraars opdragen om 200 miljoen extra uit te geven aan wijkverpleging

34 300 XVI, nr. 51

– de motie-Bouwmeester/De Lange over patiëntgericht informeren

34 300 XVI, nr. 52

– de motie-Bouwmeester/Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten

34 300 XVI, nr. 53

– de motie-Bouwmeester/Bruins Slot over de aansluiting van de zorg bij regionale ontwikkelingen

34 300 XVI, nr. 54

– de motie-Bouwmeester c.s. over het inkopen van zorg op basis van kwaliteit

34 300 XVI, nr. 55

– de motie-Otwin van Dijk/Krol over zeggenschap van cliënten en medewerkers over de inzet van de extra middelen in de verpleeghuiszorg

34 300 XVI, nr. 56

– de motie-Otwin van Dijk/Voortman over inventariseren van knelpunten bij burgerinitiatieven en zorgcoöperaties

34 300 XVI, nr. 57

– de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over stimuleren van een professionaliseringsslag in het sociaal werk

34 300 XVI, nr. 58

– de motie-Otwin van Dijk/Tanamal over een agenda ontwikkelen om de zeggenschap van cliënten te versterken

34 300 XVI, nr. 60

– de motie-Agema over het borgen van keuzevrijheid in de wijkverpleging en wijkziekenverzorging

34 300 XVI, nr. 61

– de motie-Klever over ervoor zorgen dat asielzoekers zelf zorgkosten betalen

34 300 XVI, nr. 62

– de motie-Klever over het zorgpakket voor asielzoekers versoberen

34 300 XVI, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra/Bergkamp over bescherming van de privacy van de patiënt

34 300 XVI, nr. 64

– de motie-Pia Dijkstra over psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling van ernstig somatische aandoeningen

34 300 XVI, nr. 65

– de motie-Pia Dijkstra/Bouwmeester over kleine, innovatieve zorgaanbieders een kans geven

34 300 XVI, nr. 66

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over in de Wlz faciliteren van tijdige voorlichting aan ouders van zwaar gehandicapte kinderen

34 300 XVI, nr. 67

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over duidelijkheid over maatwerkprofielen

34 300 XVI, nr. 68

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom

34 300 XVI, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar

34 300 XVI, nr. 70 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over het onderzoeken van het kiwimodel

34 300 XVI, nr. 71

– de motie-Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie

34 300 XVI, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Bergkamp over toegankelijkheid van het persoonsgebonden budget

34 300 XVI, nr. 73 (ingetrokken)

– de motie-Voortman/Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage

34 300 XVI, nr. 74

– de motie-Voortman/Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding

34 300 XVI, nr. 75

– de motie-Voortman/Van der Staaij over het stimuleren van langduriger financiering door gemeenten

34 300 XVI, nr. 76

– de motie-Van der Staaij/Voortman over het verstrekken van meer meerjarencontracten

34 300 XVI, nr. 77

– de motie-Van der Staaij/Bruins Slot over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits-, en facturatie-eisen

34 300 XVI, nr. 79

– de motie-Van der Staaij/Pia Dijkstra over het concept van verpleegkundige topzorg landelijk navolging geven

34 300 XVI, nr. 80

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging

34 300 XVI, nr. 82

– de motie-Krol over aandacht voor preventie gericht op ouderen in de herziene preventienota

34 300 XVI, nr. 83

– de motie-Krol over zorgverzekeraars aansporen om de medicatiebeoordeling uit het eigen risico te halen

34 300 XVI, nr. 84

– de motie-Krol over wifi laagdrempelig beschikbaar stellen voor zorginstelllingen en seniorencomplexen

34 300 XVI, nr. 85

– de motie-Kuzu over internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming van prijzen van medische hulpmiddelen

34 300 XVI, nr. 86

– de motie-Kuzu over voorkomen van tekenen-bij-het-kruisje-praktijken

34 300 XVI, nr. 87

– de motie-Kuzu over een groter beroep op de cultuursensitiviteit van zorginstellingen

34 300 XVI, nr. 88

– de motie-Van Klaveren over vrijstelling voor patiënten van betaald parkeren bij het ziekenhuis

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages

31 497, nr. 181

– de motie-Siderius over per direct stoppen met de vereveningssystematiek binnen het passend onderwijs

31 497, nr. 182

– de motie-Van Meenen over het percentage thuiszitters maatgevend maken voor de verevening van middelen voor passend onderwijs

7. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. VAO Herziening Europese Verkiezingsakte (AO d.d. 28/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Energiesparing gebouwde omgeving en funderingsherstel (AO d.d. 29/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP) (AO d.d. 07/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 300 X

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

14. Gezamenlijke behandeling van:

34 302

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

34 276

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)

34 089

15. Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

34 273

16. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

34 162

17. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie

34 205

18. Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen)

34 216

19. Goedkeuring van het op 23 februari 2015 te New York tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de zetel van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (Trb. 2015, 59 en 71)

33 859

20. Goedkeuring van het op 19 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone betreffende de zetel van het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Trb. 2013, 256 en 2014, 84)

33 758, nr. 21

21. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»

Dinsdag 17 november

14.00 uur

Woensdag 18 november

10.15 uur

Donderdag 19 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

34 300 X, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk/Hachchi over heropenen van het onderzoek naar PX-10

34 300 X, nr. 23

– de motie-Jasper van Dijk/Hachchi over de bijeenkomst over het RIVM-onderzoek naar PX-10

34 300 X, nr. 24

– de motie-Teeven/Eijsink over de bezetting en uitrusting van de medische troepen

34 300 X, nr. 25

– de motie-Knops over voortzetting van het reservistenbeleid

34 300 X, nr. 26

– de motie-Knops over de uitvoering van de moties-Van der Staaij

34 300 X, nr. 27

– de motie-De Roon over stoppen met het trainen van Afrikaanse veiligheidstroepen

34 300 X, nr. 28

– de motie-De Roon over een tijdplanning voor het historisch onderzoek naar het gebruik van chroomverf

34 300 X, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Hachchi/Jasper van Dijk over vóór de zomer van 2016 afronden van de onderzoeken naar het werken met chroomverf

34 300 X, nr. 30

– de motie-Hachchi over problemen bij de verwervingsketen

34 300 X, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Hachchi over het voor vrouwen openstellen van het Korps Mariniers

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

34 300 X, nr. 32

– de motie-Knops over heroprichting van de vierde Patriotbatterij

34 300 X, nr. 33

– de motie-Knops over het opschorten van de verkoop van mijnenjagers en houwitsers

34 300 X, nr. 34

– de motie-Knops over een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen

34 300 X, nr. 35

– de motie-Günal-Gezer/Vuijk over een jaarlijks overzicht van de prijsbijstellingen militair materieel

34 300 X, nr. 36

– de motie-De Roon over het project MALE UAV

34 300 X, nr. 37

– de motie-Hachchi over verhoging van het budget van het Korps Mariniers

34 300 X, nr. 38

– de motie-Hachchi over aansluiting bij het Europees innovatief droneproject

Langetermijnagenda

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Tbs (AO d.d. 28/10)

– VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 29/10)

– VAO Participatiewet (AO d.d. 29/10)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/11)

– VAO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 (AO d.d. 04/11)

– VSO over onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang (33 977, nr. 7)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

34 275 (Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES))

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) (voortzetting antwoord in eerste termijn)

34 212 (Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/09)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren))

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

8, 9, 10 december (week 50)

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

15, 16, 17 december (week 51)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 232 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie))

Kerstreces 2015: 18 december t/m 11 januari 2016 (week 52, 53 en week 1)

12, 13, 14 januari (week 2)

19, 20, 21 januari (week 3)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

26, 27, 28 januari (week 4)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

5, 6, 7 februari (week 6)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

12, 13, 14 februari (week 7)

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J)

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

24. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

27. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

29. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

30. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

31. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

32. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

33. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

34. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over ProRail (Hoogland) (Staatssecretaris I&M) (3e termijn)

36. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

37. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

38. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

40. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

41. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

42. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

43. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

44. Debat over Groningen (Minister EZ)

45. Debat over energie (Minister EZ)

46. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

47. Debat over het verbouwingsplan Binnenhof (Minister W&R)

48. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

49. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

50. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

51. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

53. Debat over de regeldruk bij banken (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

54. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

55. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

56. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

57. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

33. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

34. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

36. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

38. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

40. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

41. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

43. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

44. Dertigledendebat over de bezuinigingen bij het NFI (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

45. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

47. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over bed, bad en brood (Sjoerdsma) (Staatssecretaris V&J)

49. Dertigledendebat over het rapport over extra geld voor politie en justitie om de opsporing van criminelen op peil te houden (Kooiman) (Minister V&J)

50. Dertigledendebat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

51. Dertigledendebat over de achterstanden bij het UWV (Van Weyenberg) (Minister SZW)

52. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

53. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 16 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V&J

Maandag 16 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 23 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel ontwikkelingssamenwerking

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans» (34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 06/11)

VVD:

230

minuten

PvdA:

204

minuten

SP:

129

minuten

CDA:

116

minuten

PVV:

125

minuten

D66:

108

minuten

ChristenUnie:

74

minuten

GroenLinks:

69

minuten

SGP:

66

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

65

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

31

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

44

minuten

Houwers:

23

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

7

minuten