29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 665 MOTIE VAN HET LID ANNE MULDER

Voorgesteld 4 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de Wet aanpak schijnconstructies een verbod kent op inhoudingen op het wettelijk minimumloon;

  • diverse lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties als de VNG pleiten voor een uitzondering voor dit verbod om misstanden, huisjesmelkerij, schijnconstructies en uitbuiting tegen te gaan;

  • Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, voor een uitzondering voor de doelgroep van de banenafspraak, beschut werken, Wajong en werknemers van de Wsw pleit om te voorkomen dat deze werknemers betalingsachterstanden oplopen met alle gevolgen van dien, zoals kostbare incassoprocedures, schuldsanering en uithuiszetting;

  • de Wet aanpak schijnconstructies de mogelijkheid biedt om bij algemene maatregel van bestuur uitzonderingen toe te staan op dit verbod;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een uitzondering op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon bij algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Mulder

Naar boven