Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 14 december 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 december

14.00 uur

Woensdag 19 december

09.00 uur

Donderdag 20 december

09.00 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Auteursrechten

29 838, nr. 56

– de motie-Verhoeven/Oosenbrug over afzien van een downloadverbod

29 838, nr. 57

– de motie-Verhoeven/Oosenbrug over het niet meer inzetten van ISP's als politieagent

29 838, nr. 58

– de motie-Oskam/Taverne over een alternatief handhavingsmechanisme

29 838, nr. 59

– de motie-Oskam over aanpassing van de thuiskopie-AMvB

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de onderdelen materieel en personeel van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

33 400-X, nr. 15

– de motie-De Roon over uitvoeren van de aangenomen motie 33 000-X, nr. 55

33 400-X, nr. 16

– de motie-Jasper van Dijk over een formele positie voor de Expertgroep Klokkenluiders bij de kwestie CAMS Force Vision

33 400-X, nr. 17

– de motie Hachchi c.s. over de civiele erkenning van defensieopleidingen op mbo-niveau

33 400-X, nr. 18

– de motie-Hachchi/Eijsink over openstellen van bestaande universitaire uitwisselingsprogramma's voor militairen in opleiding

33 400-X, nr. 19

– de motie-van Dijk over regels rond de inzet van bewapende drones

33 400-X, nr. 20

– de motie-Knops over een middelenafspraak met Financiën

33 400-X, nr. 21

– de motie-Hachchi/Jasper van Dijk over een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de inzet van bewapende drones

33 400-X, nr. 22

– de motie-Hachchi over «dood kapitaal»

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

33 400-X, nr. 28

– de motie-De Roon over het beëindigen van de politietrainingsmissie in Afghanistan

33 400-X, nr. 29

– de motie-De Roon over aanpassen van het Toetsingskader 2009

33 400-X, nr. 30

– de motie-De Roon over het niet opnemen van streefcijfers in het diversiteitsbeleid

33 400-X, nr. 31

– de motie-Jasper van Dijk over diverse varianten van een toekomstige krijgsmacht

33 400-X, nr. 32

– de motie-Knops c.s. over een toekomstvisie voor 1 juni

33 400-X, nr. 33

– de motie-Knops over het ontzien van operationele eenheden

33 400-X, nr. 34

– de motie-Knops over het afzien van verdere bezuinigingen op Defensie in deze kabinetsperiode

33 400-X, nr. 35

– de motie-Hachchi/Knops over de Kamer informeren over het aantal troepen

33 400-X, nr. 36

– de motie-Hachchi/Klaver over Europese samenwerking in de visie op de krijgsmacht

33 400-X, nr. 37

– de motie-Segers/Dijkgraaf over punten voor de beleidsbrief

33 400-X, nr. 38

– de motie-Segers over de gevolgen van de stijging van materiaalkosten

33 400-X, nr. 39

– de motie-Segers c.s. over het budget voor internationale veiligheid

33 400-X, nr. 40

– de motie-Segers c.s. over geestelijke verzorging ontzien bij bezuiniging

33 400-X, nr. 41

– de motie-Klaver c.s. over bescherming van burgers in de nieuwe visie op de krijgsmacht

33 400-X, nr. 42

– de motie-Klaver c.s. over een onafhankelijke evaluatie van missies

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 512

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

32 512 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Schouw (19,I)

– gewijzigd amendement Schouw (20)

NB. Indien amendement nr. 19 en nr. 20 beide zijn aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Schouw (16)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14)

– gewijzigd amendement Van Vliet (21)

NB. Indien amendementen nr. 14 en nr. 21 beide zijn aangenomen, wordt de ingevolge nr. 21 toe te voegen volzin toegevoegd aan artikel 135, lid 7, zoals dat komt te luiden ingevolge amendement nr. 14.

– amendement Van Vliet (10)

– amendement Schouw (18,I)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel II

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,I)

– amendement Schouw (18,II)

NB. Indien amendement nr. 15 en nr. 18 beide zijn aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,II)

– amendement Schouw (19,II)

NB. Indien amendement nr. 15 en nr. 19 beide zijn aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

De Voorzitter: mw. Hachchi wenst haar motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-J, nr. 6

– de motie-Jacobi over een TOP-prioriteitenlijst

33 400-J, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Jacobi over toepassing van het experimenteerartikel

33 400-J, nr. 8

– de motie-Jacobi over de Deltabeslissingen 2014

33 400-J, nr. 9

– de motie-Geurts over de besparingsdoelstellingen

33 400-J, nr. 10

– de motie-Geurts over het ontzien van het Deltafonds

33 400-J, nr. 11

– de motie-Geurts/Jacobi over efficiencyvoordelen van een waterketenbedrijf

33 400-J, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hachchi over de financiële gevolgen van «piping»

33 400-J, nr. 13

– de motie-Dik-Faber over een financiële onderbouwing van de Kaderrichtlijn Water

33 400-J, nr. 14

– de motie-Van Gerven over normen voor een dijkvak of kunstwerk

33 400-J, nr. 15

– de motie-Van Gerven over prioritering geven aan natte natuur

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

De Voorzitter: dhr. Bosma verzoekt zijn motie op stuk nr. 35 aan te houden. Dhr. Verhoeven wenst zijn motie op stuk nr. 42 te wijzigen en dhr. Segers zijn motie op stuk nr. 46. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-VIII, nr. 34

– de motie-Bosma over zorg dragen voor het verdwijnen van islamitische programma's

33 400-VIII, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Bosma over tegengaan van beroepsverboden bij de publieke omroep

33 400-VIII, nr. 36

– de motie-Jasper van Dijk over het Mediafonds betrekken bij de verkenning door de regering

33 400-VIII, nr. 37

– de motie-Jasper van Dijk over het serieus in overweging nemen van het reddingsplan van het Metropole Orkest

33 400-VIII, nr. 38

– de motie-Jasper van Dijk over een visie op kwaliteitsjournalistiek

33 400-VIII, nr. 39

– de motie-Heerma/Segers over waarborgen van de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het omroepbestel

33 400-VIII, nr. 40

– de motie-Heerma over waarborgen van de positie van Omrop Fryslân

33 400-VIII, nr. 41

– de motie-Heerma c.s. over het versterken van het zelfregulerend vermogen van de journalistiek

33 400-VIII, nr. 42 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Verhoeven over duidelijke kaders voor het afbakenen van de publieke taak

33 400-VIII, nr. 43 (ingetrokken)

– de motie-Verhoeven over voorkomen dat ISP's worden ingezet als politieagent

33 400-VIII, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven over het kunnen weigeren van andere cookies dan analytische

33 400-VIII, nr. 45

– de motie-Verhoeven/Bergkamp over de waarde van het Metropole Orkest voor de Nederlandse en internationale (muziek-) cultuur

33 400-VIII, nr. 46 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Segers/Heerma over de contouren van een eigentijdse regeling voor levensbeschouwelijke programmering

33 400-VIII, nr. 47

– de motie-Segers/Heerma over het verzorgen van specifiek aanbod op levensbeschouwelijk gebied door de publieke omroep

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

De Voorzitter: dhr. Beertema wenst zijn moties op stuk nrs. 51 en 52 te wijzigen en dhr. Jasper van Dijk zijn moties op stuk nrs. 59 en 61. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-VIII, nr. 51 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema over niet-differentiëren in de Cito-toets

33 400-VIII, nr. 52 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema/Smits over het onderbrengen van salarissen in de onderwijs-cao

33 400-VIII, nr. 53

– de motie-Beertema over een tijdelijke studentenstop voor internationale studenten

33 400-VIII, nr. 54

– de motie-Beertema over het leidend laten zijn van de joods-christelijke-humanistische cultuur

33 400-VIII, nr. 55

– de motie-Beertema over studenten uit OIC-landen uitsluiten van dual-use technology-studies

33 400-VIII, nr. 56

– de motie-Duisenberg c.s. over het aflopen van het convenant Tweede Studies

33 400-VIII, nr. 57

– de motie-Smits over alternatieven voor bezuinigingen op praktijkonderwijs en lwoo

33 400-VIII, nr. 58

– de motie-Smits/Rog over onderzoek naar mogelijke fraude bij Amarantis

33 400-VIII, nr. 59 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Rog over alternatieven voor het omzetten van de ov-studentenkaart in een kortingskaart

33 400-VIII, nr. 60

– de motie-Jasper van Dijk over het beschermen van bedreigde studierichtingen

33 400-VIII, nr. 61 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Beertema over onderzoekscholen

33 400-VIII, nr. 62

– de motie-Jadnanansing/Smits over een stageoffensief voor het mbo

33 400-VIII, nr. 63

– de motie-Jadnanansing/Ypma over overleg met koepels over een uniforme rapportage van uitgaven

33 400-VIII, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Rog/Bisschop over overleg met de sectorraden over krimp

33 400-VIII, nr. 65

– de motie-Rog over groep 0

33 400-VIII, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Rog c.s. over experimenteren met regelarme zones

33 400-VIII, nr. 67

– de motie-Van Meenen c.s. over herziening van de 1 040 urennorm

33 400-VIII, nr. 68 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Smits over instemmingsrecht op de begroting voor medezeggenschapsorganen

33 400-VIII, nr. 69

– de motie-Van Meenen over het verrekenen van de kasschuif

33 400-VIII, nr. 70

– de motie-Van Meenen over uitdagend onderwijs voor getalenteerde leerlingen

33 400-VIII, nr. 71

– de motie-Voordewind/Ypma over de bezuiniging op het lwoo en pro

33 400-VIII, nr. 72

– de motie-Voordewind over een overbruggingsregeling voor werkloze afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs

33 400-VIII, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Voordewind c.s. over een juridische toets van de regels over signatuurvervoer

33 400-VIII, nr. 74

– de motie-Klaver c.s. over aanscherping van richtlijnen voor jaarrekeningen van onderwijsinstellingen

33 400-VIII, nr. 75

– de motie-Klaver c.s. over een analyse van de huisvestingssituatie en de financieringspositie in het mbo

33 400-VIII, nr. 76

– de motie-Klaver over overleg met de banken over de financiële problemen in het onderwijs

33 400-VIII, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Bisschop c.s. over ruimte voor vakmanschap in het onderwijs

33 400-VIII, nr. 78 (aangehouden)

– de motie-Klein c.s. over aanpassing van wet- en regelgeving voor het volwassenenonderwijs

33 400-VIII, nr. 79

– de motie-Klein c.s. over een notitie over arbeidsparticipatie van ouderen in het onderwijs

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat

31 793, nr. 64

– de motie-Leijten c.s. over de bijstook van biomassa

31 793, nr. 65

– de motie-Leijten c.s. over een energiebesparingsdoelstelling

31 793, nr. 66

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over een kabinetsbrede aanpak van energiebesparing

31 793, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over gecertificeerde duurzame biomassa

31 793, nr. 68

– de motie-Van Tongeren/Klein over een coördinerende minister voor klimaat

31 793, nr. 69

– de motie-Van Tongeren over een gezamenlijk plan voor energiebesparing

31 793, nr. 70

– de motie-De Graaf over stoppen met duurzaamheidsbeleid

31 793, nr. 71

– de motie-De Graaf over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde

31 793, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over het niet subsidiëren van bij- en meestook van biomassa

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 483, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614/615)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handhaving

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar motie op stuk nr. 424 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

17 050, nr. 422

– de motie-Heerma over verruimen van de mogelijkheden voor het omdraaien van de bewijslast

17 050, nr. 423

– de motie-Karabulut over een kosten- en batenanalyse

17 050, nr. 424 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut/Van Weyenberg over het wegnemen van uitvoeringsobstakels

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO UWV-onderwerpen

26 448, nr. 482

– de motie-Ulenbelt over de tarieven van het deskundigenoordeel

26 448, nr. 483

– de motie-Ulenbelt over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van werk.nl

26 448, nr. 484 (aangehouden)

– de motie-Van Vliet over de nieuwe startersregeling

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wsw/Wajong

29 817, nr. 94

– de motie-Karabulut over ten minste het wettelijk minimumloon voor iedereen die naar vermogen werkt

29 817, nr. 95

– de motie-Karabulut over begeleiding van jonggehandicapten door jobcoaches

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Contracteerruimte AWBZ 2013

30 597, nr. 279

– de motie-Bergkamp/Van ’t Wout over meer ruimte voor nieuwe zorgaanbieders

30 597, nr. 280

– de motie-Dik-Faber over verantwoorde decentralisatie van de AWBZ

30 597, nr. 281

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over het contracteren van een divers zorgaanbod

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief integratie en inburgering) (XV) voor het jaar 2013

33 400-XV, nr. 21

– de motie-Van Vliet over het aanwenden van premieopbrengsten WW voor WW-uitkeringen

33 400-XV, nr. 22

– de motie-Van Vliet/Krol over het onverkort in stand houden van de huidige WW

33 400-XV, nr. 23

– de motie-Van Vliet over de mogelijkheid om in beroep te gaan in ontslagzaken

33 400-XV, nr. 24

– de motie-Van Vliet over het schrappen van de term «ernstig»

33 400-XV, nr. 25

– de motie-Madlener over het handhaven van het huidige jaarlijkse opbouwpercentage

33 400-XV, nr. 26

– de motie-Madlener over ouderenkorting

33 400-XV, nr. 27

– de motie-Van Klaveren over openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen

33 400-XV, nr. 28

– de motie-Van Klaveren over het Marokkanenprobleem

33 400-XV, nr. 29

– de motie-Van Klaveren/Helder over het registreren van de nationaliteit van gevangenen

33 400-XV, nr. 30

– de motie-Van Klaveren over de bouw van nieuwe moskeeën

33 400-XV, nr. 31

– de motie-Ulenbelt c.s. over de hoogte en duur van de WW-uitkering

33 400-XV, nr. 32

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over categoriale bijzondere bijstand

33 400-XV, nr. 33

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over een eindejaarsuitkering voor mensen met een laag inkomen

33 400-XV, nr. 34

– de motie-Ulenbelt c.s. over de uitwerking van de overbruggingsregeling

33 400-XV, nr. 35

– de motie-Ulenbelt c.s. over het intrekken van de huishouduitkeringstoets

33 400-XV, nr. 36

– de motie-Karabulut over een visie op integratie en het bestrijden van segregatie

33 400-XV, nr. 37

– de motie-Karabulut/Ulenbelt over de termijn van vier weken waarin jongeren geen hulp krijgen

33 400-XV, nr. 38

– de motie-Hamer/Nieuwenhuizen-Wijbenga over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid

33 400-XV, nr. 39

– de motie-Hamer-Nieuwenhuizen-Wijbenga over de groter dan voorziene vraaguitval in de kinderopvang

33 400-XV, nr. 40

– de motie-Kerstens/Azmani over het terugdringen van schijnzelfstandigheid

33 400-XV, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Kerstens over een toename van de arbeidsmigratie

33 400-XV, nr. 42

– de motie-Heerma/Van Weyenberg over monitoring van cumulatie-effecten

33 400-XV, nr. 43

– de motie-Heerma c.s. over het nieuwe jobcoachprotocol

33 400-XV, nr. 44

– de motie-Heerma/Schouten over het participatiebudget

33 400-XV, nr. 45

– de motie-Omtzigt c.s. over de overbruggingsregeling AOW-verhoging

33 400-XV, nr. 46

– de motie-Omtzigt c.s. over een redelijke beloningscode voor de pensioensector

33 400-XV, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt c.s. over informatie over terugstorting pensioenpremies

33 400-XV, nr. 48

– de motie-Van Weyenberg over wettelijk verplichte communicatie van pensioenfondsen

33 400-XV, nr. 49

– de motie-Van Weyenberg/Omtzigt over een pensioenvergelijker

33 400-XV, nr. 50

– de motie-Van Weyenberg/Schouten over het garanderen van een minimaal aantal WSW-plekken

33 400-XV, nr. 51 (ingetrokken)

– de motie-Van Weyenberg/Krol over leeftijdsbewust personeelsbeleid

33 400-XV, nr. 52

– de motie-Van Weyenberg/Heerma over een sociale agenda

33 400-XV, nr. 53

– de motie-Schouten c.s. over de vierwekeneis

33 400-XV, nr. 54

– de motie-Schouten/Voortman over een landelijk beslagregister

33 400-XV, nr. 55

– de motie-Schouten c.s. over de duur van de Anw

33 400-XV, nr. 56

– de motie-Voortman c.s. over scholingsmogelijkheden voor flexwerkers

33 400-XV, nr. 57

– de motie-Voortman over de participatie van migranten

33 400-XV, nr. 58

– de motie-Voortman/Schouten over een integraal participatiebudget

33 400-XV, nr. 59

– de motie-Krol over een voorkeursbeleid op grond van leeftijd

33 400-XV, nr. 60

– de motie-Krol/Ulenbelt over de preventieve ontslagtoets

33 400-XV, nr. 61

– de motie-Krol over het nationale gelijkbehandelingsrecht

33 400-XV, nr. 62

– de motie-Krol over de voorgenomen wijziging van de WW-duur

33 400-XV, nr. 63

– de motie-Klein/Ulenbelt over aanpassing van de AOW-leeftijd

33 400-XV, nr. 64

– de motie-Klein c.s. over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer

33 400-XV, nr. 65

– de motie-Klein c.s. over de uitkering van samenwonende AOW'ers

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

32 398

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

– artikelen 1.1 t/m 2.1

– amendement Bouwmeester (12,I)

– artikel 2.2

– artikel 2.3

– amendement Bouwmeester (12,II)

– gewijzigd amendement Straus (22,I)

– artikel 2.4

– artikel 2.5

– gewijzigd amendement Straus (22,II)

– artikel 2.6

– gewijzigd amendement Straus (22,III)

– artikel 2.7

– artikelen 3.1 t/m 8.3

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij Wet forensische zorg

32 398, nr. 21

– de motie-Kooiman over het inkopen van forensische zorg

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor

32 707, nr. 29 (gewijzigd, was nr. 19)

– de gewijzigde motie-Bashir over een duurzaam onderhoudsmodel

33 480, 33 400, nr. 18

20. Debat over de Najaarsnota 2012 en de Startnota met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

21. VAO MIRT (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid (AO 6/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Oprichting Stichting Depositogarantiefonds (AO d.d. 28/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Connexxion (AO d.d. 6/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 248, nr. 239

25. VSO inzake de voorhang nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Geneesmiddelen (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 400-VII

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

33 400-V

28. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

33 400-XVIII

29. Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

33 417, nr. 11 t/m 15

30. Verslagen van de commissie voor de Verzoek schriften

Langetermijnagenda

kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

15, 16 en 17 januari 2013 (week 3)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Economie en Innovatie (XIII)

– VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 12/12)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet i.v.m. enkele aanpassingen)

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

22, 23 en 24 januari 2013 (week 4)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Landbouw en Natuur (XIII)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 183 (Goedkeuring van het Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

33 243 (Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)

33 253 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten i.v.m. het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg)

33 293 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

(NB 30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum wacht op het besluit van de Kamer tot stemming over te gaan)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

33 192 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling)

33 295 (Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 302 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

-33 367 (Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 18 oktober 2012 ( minister-president, minister Fin en staatssecretaris BuZa (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het rapport «Naleving dierenwelzijnwetgeving in de veehouderij (Van Dekken)

9. Debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg (Leijten) (debat in januari)

10. Debat over de Nederlandse inzet bij en het mislukken van de Eurotop (Pechtold) (minister-president, minister BuZa, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

4. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

5. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

6. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M)

7. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

9. Interpellatie-Leijten over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht «Lakse aanpak van megastallen» (Schouw) (staatssecretaris EL&I)

11. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de recent door het Nibud gepubliceerde cijfers over de koopkrachtontwikkeling (Karabulut) (minister SZW)

14. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

15. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (sts EZ)

16. Dertigledendebat over de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de ontwikkelingen daaromtrent (Leijten) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

17. Dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd (Van Klaveren) (minister W&R, minister BZK) (na ontvangst van een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht «Honderden tbs’ers kunnen vrij komen» (Helder) (staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

20. Dertigledendebat over het op straat zetten van de bewoners van het tentenkamp Den Haag en de bewoners van het tentenkamp Amsterdam (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

21. Dertigledendebat over de besteding van Wmo-gelden, naar aanleiding van het bericht dat Wmo-geld ingezet wordt om groen te herstellen (Agema) (staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor EU-zaken over het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

Maandag 17 december van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 10.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de onderdelen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over «Ondernemen»

Spreektijden begrotingsbehandeling (stand per 14 december 2012)

VVD

192

minuten

170

minuten

65

minuten

SP

57

minuten

CDA

62

minuten

D66

66

minuten

ChristenUnie

53

minuten

GroenLinks

47

minuten

SGP

42

minuten

PvdD

79

minuten

50PLUS

49

minuten

Recesperiodes

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014