33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer bij het algemeen overleg Personeel in juni 2012 de regering verzocht heeft de civiele erkenning van defensieopleidingen op mbo-niveau te realiseren en hierover voor de begrotingsbehandeling 2013 te rapporteren;

overwegende dat civiele erkenning van Defensieopleidingen voor veel werknemers van groot belang kan zijn voor het op den duur vinden van een passende baan buiten Defensie;

verzoekt de regering, de civiele erkenning van Defensieopleidingen op mbo-niveau voor de Voorjaarsnota 2013 te realiseren, en de Kamer hierover met de komst van de Voorjaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Eijsink

Knops

Segers

Naar boven