33 400 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de veiligstelling van de zoetwatervoorziening bij klimaatverandering onder druk staat, aldus resultaten van het Deltaprogramma Zoetwater (RIVM);

  • het omgevingsrecht integraal wordt ontworpen;

  • uit de berekeningen blijkt dat een droog jaar in combinatie met snelle klimaatverandering kan leiden tot frequente normoverschrijding van stoffen;

  • op alle innamepunten van oppervlakte- en oevergrondwater de kwaliteit van het water tijdens droge perioden verslechtert als gevolg van lozingen van landbouw, industrie en rioolwaterzuiveringen;

  • vanwege vermindering van het zoetwateraanbod en onvoldoende verversing van het zoet water «stagnante» zones zonder verversing ontstaan;

  • drinkwatervoorziening een dwingende reden van groot openbaar belang is en de overheid verantwoordelijk is voor de duurzame veiligstelling;

constaterende dat de kwaliteit van oppervlaktewater bij droogte afhankelijk is van de kwantiteit van oppervlaktewater;

verzoekt de regering, de kwaliteit van het zoete water in relatie tot maatregelen in het kwantitatieve waterbeheer een volwaardige plaats te geven bij de Deltabeslissingen 2014 en rekening te houden met de conclusies dat waterkwantiteit en waterkwaliteit met elkaar zijn verbonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven