33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie een Strategisch Vastgoedplan heeft opgesteld om invulling te geven aan een forse taakstelling op infrastructuur;

constaterende dat over reeds geraamde verkoopopbrengsten van infrastructuur in het verleden eerder met Financiën zogenoemde «middelenafspraken» zijn gemaakt, die inhouden dat de verkoopopbrengsten ten gunste van de Defensiebegroting kunnen worden aangewend;

constaterende dat nog geen middelenafspraak met Financiën gemaakt is over de bestemming van de verkoopopbrengsten uit vastgoed die voortvloeien uit het Strategisch Vastgoedplan;

verzoekt de regering om, tot een middelenafspraak te komen waardoor de verkoopopbrengsten van infrastructuur de komende kabinetsperiode ten gunste komen van de Defensiebegroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Naar boven