33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van mening is dat de aangenomen motie 33 000-X, nr. 55, die beoogt een einde te maken aan de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensieambtenaren, niet kan worden uitgevoerd omdat met de centrales van overheidspersoneel geen overeenstemming kan worden bereikt;

overwegende dat het Besluit georganiseerd overleg sector Defensie de minister van Defensie de bevoegdheid geeft te beslissen dat bij bepaalde aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van (militaire) ambtenaren en bepaalde algemene regels in het kader van het personeelsbeleid met de centrales van overheidspersoneel geen overleg hoeft te worden gevoerd;

overwegende dat als gevolg daarvan overeenstemming met de centrales van overheidspersoneel niet nodig is;

verzoekt de regering, met betrekking tot het beëindigen van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensieambtenaren geen overleg te voeren met de centrales van overheidspersoneel en deze regeling conform de aangenomen motie zo snel mogelijk te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven